Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος ἀπό δέκα Ἱερεῖς, τέλεσε τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποσ


Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος πό δέκα ερες,  τέλεσε τήν ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία το γίου νδόξου ποστόλου ακώβου το δελφοθέου, πρώτου εράρχου εροσολύμων.

 

Πλθος πιστν  συμμετεχε μέ κατάνυξη στήν ξεχωριστή ατή ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία, ποία τελεται μία φορά τό χρόνο στήν ερά μας Μητρόπολη.

 

γιος άκωβος δελφόθεος διετέλεσε πρτος πίσκοπος τς γίας πόλεως ερουσαλήμ. ταν κενος πού συνέθεσε τόν πρτο τύπο Θείας Λειτουργίας κατά τόν πρτο αἰῶνα, ποία καί φέρει τό νομά του.

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου, ποτελε τήν βάση τν λλων τύπων τν Θείων Λειτουργιν πού κολούθως συνετέθησαν πό τόν γιο Βασίλειο καί τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο.

 

«κ δυνάμεως ες δύναμιν πορευόμενοι,

 

καί πσαν τήν ν τ Να σου πληρώσαντες Θείαν Λειτουργίαν,

 

καί νν δεόμεθά σου, Κύριε Θεός μν,

 

τελείας φιλανθρωπίας ξίωσον μς

 

ρθοτόμησον μν τήν δόν,

 

ρίζωσον μς ν τ φόβ σου,

 

πάντας λέησον, καί τς πουρανίου σου Βασιλείας

 

ξίους νάδειξον ν Χριστ ησο τ Κυρί μν,

 

μεθ’ ο σοί πρέπει δόξα, τιμή, κράτος,

 

μα τ Παναγί Πνεύματι,

 

νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.

 

μήν».

 

Πληροφορίες σχετικά μέ τήν Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου (π. Διακονία τς κκλησίας τς λλάδος)

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου εναι πρώτη ποστολική Θεία Λειτουργία, ξ ς προλθον α Λειτουργείαι το Μ. Βασιλείου καί το γ. ωάννου Χρυσοστόμου.

 

πειδή δ’ ξακολουθε  ατη νά τελται ν τ κκλησί μέχρι τς πικρατήσεως τς το γ. ωάννου Χρυσοστόμου καί νιαχο πολύ μετ’ ατήν, ς ν ντιοχεί , ν Κύπρ , ν λεξανδρεί μέχρι του ιβ΄ αἰῶνος, νεπτύσσετο δογματικς καί τελετουργικς καί μετεσχηματίζετο διά διαφόρων προσθηκν νέων εχν, χωρίς μως ν’ ποβάλλ τάς πρώτας ατς ποστολικάς βάσεις.

 

Τοτο μαρτυρε ντιβολή ατς πρός τήν 23ην κατήχησιν το γ. Κυρίλλου εροσολύμων, παγγελθεσαν τ 348 καί πρός τάς μιλίας το γ. ωάννου Χρυσοστόμου (+ 407). Λατνος πρεσβύτερος ερώνυμος (+420) ζήσας ν εροσολύμοις μνημόνευσε λειτουργικς τινος φράσεως παρχούσης ν τ λειτουργί το γ. ακώβου «sacerdorum quotidie oraconcelebrant, μόνος ναμάρτητος, quod id lingua nostradiciturquisolus es sine peccato». Τς Λειτουργίας το γ. ακώβου μνεία γίνεται ν τ 32ω κανόνι τς Πενθέκτης Συνόδου (691).

 

Κατά  τόν ιβ΄ αἰῶνα πατριάρχης λεξανδρείας Μρκος Γ΄ (1180-1209), μεταβάς ες Κων/πόλιν,  ζήτησε νά τελέσ τήν συνήθη ατ Λειτουργίαν το γ. ακώβου λλ’ μποδίσθη διότι εχεν δη πικρατήσει Λειτουργία το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου. κτοτε κράτησε νά τελται ν εροσολύμοις καί λλαχο παξ το τους, κατά τήν ορτήν το γίου ακώβου.

 

Τό γεγονός τι παρά τος μονοφυσίταις τς Συρίας διατηρεται ς θεμελιώδης  Λειτουργία, μαρτυρε τι, πρό πολλο ατη τελουμένη, παρελήφθη π’ ατν καθ’ ν  χρονον,  μεσοντος το στ΄ αἰῶνος, χωρίσθησαν πό τς ρθοδόξου κκλησίας.

 

Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους πέμνησεν ατήν παρ’ μν πρτος ν εροσολύμοις κπαιδευθείς Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας (+1894), τελέσας ατήν ν τ ν θήναις Να τς γίας Ερήνης, τ 1 Δεκεμβρίου 1886, πί τας ορτας τς νηλικιώσεως το Διαδόχου Κωνσταντίνου, παρούσης ν τ Να καί τς Βασιλίσσης λγας. ξέδωκε δέ ατήν τύποις κ λίαν μεταγενεστέρων κειμένων, ες τάς παρχούσας ν ατος προσθέσας δίας προσθήκας, οτω δ’ λλοιώσας τό κείμενον τς ρχαιοπρεπος ταύτης Λειτουργίας.

 

Σζεται συριακή μετάφρασις τς Λειτουργίας το γ. ακώβου ν κώδικι το η΄ αἰῶνος, κδοθεσα πό A. Rucker (1923) τό δέ ρχαιότερον λληνικόν κείμενον ατς σώζεται ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης Μεσσήνης τς Σικελίας το ι΄ αἰῶνος.  μοια πρός ατό ντίγραφα σζονται ν κώδικι 476 τς Βιβλιοθήκης Παρισίων, ν κώδικι 1039 τς Βιβλιοθήκης Σιν, ς καί ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης τς Μονς Χιλιανδαρίου ν γί ρει. κ το ντιγράφου τούτου τήν Λειτουργίαν δημοσίευσε  Assemani καί Swainson. τερον ρχαον  κείμενον τς Λειτουργίας σζεται ν κώδικι το ια΄αἰῶνος  της Βιβλιοθήκης  τς ν Καλαβρί πόλεως Rossano, κδοθέν ν Ρώμ τ 1560 πό το Morel, ετα το Daniel το Swainson, το A. Petrowsky καί τελευταίως το Brightman, ξ μοίου ντιγράφου τς Βιβλιοθήκης Παρισίων π’ ριθμ. 2509. κδιξ το Rossano προέρχεται ξ ντιοχείας, ν τς Μεσσήνης μλλον ξ εροσολύμων. Σζονται δέ καί μεταγενέστεροι κώδικες ες διαφόρους βιβλιοθήκας. π’ ριθ. 321 εροσολυμικός κδιξ νάγεται ες τόν ις΄ αἰῶνα

+π.Ι.Σ