Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη Τήν ὥραν ψυχῆ, τοῦ τέλους ἐννοήσασα, καί τήν ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον, φιλοπόνως ἔργασαι ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα· Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χρίστου.


 

Τγία καί μεγάλη Τρίτη

Τήν ραν ψυχ,

το τέλους ννοήσασα,

καί   τήν   κκοπήν, τς συκς δειλιάσασα,

τό δοθέν σοι  τάλαντον,

φιλοπόνως ργασαι  ταλαίπωρε,

γρηγοροσα  καί  κράζουσα·

Μή  μείνωμεν  ξω το νυμφνος Χρίστου.

 

Τς τν δέκα παρθένων παραβολς   τήν ναμνησιν  ποιούμεθα σήμερον, ν λαλησεν ησος μετά  καί λλων τοιούτων παραβολν, ρχόμενος πί τό  πάθος.

Διδάσκει δέ μς παραβολή ατη, να μή τό μέγα τς παρθενίας  ργον κατορθοντες μελμεν  τν λοιπν, καί μάλιστα τς λεημοσύνης, δι' ς λαμπάς τς παρθενίας φαιδρύνεται.

        τι δέ να, τό τέλος τς ζως μν γνοοντες, παρχωμεν πσαν ραν τοιμοί πρός ατό, ς α φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν το νυμφίου πάντησιν, μήποτε, αφνιδίως λθόντος ατο, καί κλεισθείσης  τς θύρας το ορανίου νυμφνος,   κούσωμεν καί μες, ς α μωραί, τήν φρικτήν  κείνην πόφασιν.

μήν λέγω μν, οκ οδα μς.

                                                                                 + π. Ι.Σ.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com