Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός ἐπίτῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ κηρυκτικοῦ - διδακτικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ


Ἀρ. Πρωτ. 545                                      Ἐν Τριπόλει τῇ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2020

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 Πρός

Τόν ερόν Κλρον καί τόν εσεβ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

 

            Σᾶς καλοῦμεν νά προσέλθετε τήν Κυριακήν τοῦ Σπορέως 11-10-2020 καί περί ὥραν 5:30 ἀπογευματινήν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, ὅπου θά τελεσθῇ  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ κηρυκτικοῦ - διδακτικοῦ ἔργου  τῆς  τοπικῆς  μας  Ἐκκλησίας,   περιλαμβάνουσα – κατ’ ἐξαίρεσιν δι’ ἐφέτος – μόνον τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τάς Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καθώς καί τά μαθήματα Βυζαντινῆς - Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, παραμεινάσης ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά παιδιά Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων καί τοῦτο εἰς τό πλαίσιον ἐφαρμογῆς τῶν ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Προσκαλομεν Κλρον καί Λαόν νά νταποκριθ μέ πνευματική ζέσι στή μητρική φωνή τς κκλησίας μας καί μέ τήν ελογία το Θεο νά μβαθύνη ες τήν γνσιν τς λληνορθοδόξου Παραδόσεως τς κκλησίας μας να μετ’ πιγνώσεως βιώση τήν λυτρωτικήν δύναμιν τς πανσθενος Πίστεώς μας.

Εχέτης πάντων μν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

     Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ