Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀρ. Πρωτ. 408                                     Ἐν Τριπόλει τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 Πρός

Τόν ερόν Κλρον καί τόν εσεβ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

         Εναι τος πσι γνωστόν τι κατά τό παλαιό θος στήν ερά μας Μητρόπολι τόν μνα κτώβριο ρχίζει νέα περίοδος το πνευματικοργου τς Τοπικς μας κκλησίας. Δηλαδή πογευματινά Κηρύγματα, Κατηχητικά μαθήματα, νοριακές μάδες μελέτης τς γίας Γραφς, καθώς καί ναρξι τν μαθημάτων Βυζαντινς Μουσικς γιά τόν καταρτισμό καί τήν πνευματική καλλιέργεια το Λαο μας.

         Ἔτσι τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως, 17 Ὀκτωβρίου 2021 καί ὥρα 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός γιά νά κηρύξωμε τήν ἔναρξι τοῦ ὡς ἄνω πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας.

       Γνωστοποιοῦμε δέ σέ ὅλους ὅτι:

1) Ἀπό τήν 17η Ὀκτωβρίου 2021 ἐκκινοῦν τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, καθώς καί οἱ Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί  ὁμάδες Φοιτητῶν καί  Ἐπιστημόνων στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.

2) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 11ης πρωϊνῆς ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τά κατώτερα Κατηχητικά Σχολεῖα γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων στούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς  πόλεως.

3) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 6ης ἕως 7ης ἀπογευματινῆς, ἀρχίζουν τίς ἐργασίες τους οἱ «Συνάξεις Νέων»  γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίων καί Λυκείων, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου, πρώην Ἀνεξαρτησίας, ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

4) Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἀπό 1ης Ὀκτωβρίου 2021 ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μαθητεύσουν στήν πατρώα Βυζαντινή Μουσική δύνανται νά παίρνουν πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στούς  τηλεφωνικούς ἀριθμούς 2710-222446 καί 6972841159.

Προσκαλομε τόν ερό Κλρο, τούς Γονες καί Διδασκάλους τν παιδιν μας, τούς νεαρούς μας βλαστούς, καθώς καί λον τόν φιλόχριστο Λαό μας μέ πνευματική ζέσι νά νταποκριθον θετικά στή μητρική φωνή τς κκλησίας μας, γιά νά λάβουν τήν ελογία το Θεο καί νά βιώνουν τήν λληνορθόδοξο Παράδοσί μας.

Εχέτης πάντων μν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

               Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ