Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ    Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα 28  Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν  Ἱερὸν  Ναὸν  τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, συνεπικουρούμενος ὑπό τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου του, Θεοφιλεστάτου Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ Κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως μας  μὲ τὴν παρουσία Πιστῶν,  μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἀντάλλαξε ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ προσέφερε εἰς ἔνα ἕκαστον πασχαλινὸ αὐγὸ ὡς εὐλογία καὶ σύμβολο τῆς Ἀναστάσεως.

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τελεῖται ὁ «Ἐσπερινὸς τῆς Ἀγάπης», ὅπου στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Ἐσπερινοῦ διαβάζεται σὲ πολλές γλῶσσες τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔτσι διατρανώνεται παγκοσμίως τὸ κοσμοσωτήριο μήνυμα τῆς ἀναστασίμης χαρᾶς καὶ ἐλπίδας.

 Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

 Εἶναι ὁ ἀκλόνητος βράχος, ἐπάνω στόν ὁποῖο εἶναι κτισμένη ἡ «Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».

 


ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

Φωτό X. Μπίτας

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


Η Ακολουθία του Επιταφίου στήν Τρίπολη
 εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

 

«Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· Κύριε,ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος  πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶἔσται  ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς  Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲπορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας».

 

Τήν Μεγάλη Παρασκευή ἑσπέρας 26η Ἀπριλίου 2019,  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξῆρχε καί τέλεσε τήν Ἀκολουθία καί τήν Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, παρουσίᾳ Κλήρου, Λαοῦ καί τῶν  Ἀρχόντων .

 

πΙΣ

φωτό ΧΑΜπίτας

 


Η Ακολουθία των Αγίων Παθών στην ΤρίποληO Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τό σπέρας τς Μ. Πέμπτης 25 πριλίου 2019, χοροστάτησε στήν κολουθία το ρθρoυ τς Μ. Παρασκευς (κολουθία γίων Παθν) στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 

«ξηγόρασας μς, κ τς κατάρας το νόμου, τ τιμί Σου Αματι· τ Σταυρ προσηλωθείς, κα τλόγχ κεντηθείς, τν θανασίαν πήγασας νθρώποις·  Σωτρ μν δόξα Σοι».

 

 φο νέτειλεν  κγ΄ Μαρτίου, μέρα τς βδομάδος Παρασκευή, ποστέλλεται  ησος π τοΚαϊάφα πρς τν τότε μεμόνα τς ουδαίας Πόντιον Πιλάτον τ νομα· στις πολυτρόπως νακρίνας Ατόν, κα παξ κα δς μολογήσας θον, πρς εχαρίστησιν πειτα τν ουδαίων, ψηφίζει θάνατον κατ' Ατο· κα φραγγελώσας ς δολον φυγάδα τν Δεσπότην το παντός, παρέδωκε ες τ σταυρωθναι.

 ντεθεν  ησος, παραδοθες ες τος στρατιώτας, γυμνοται τ μάτια Ατονδύεται χλαμύδα κοκκίνην, στεφανοται κάνθαις, σκηπτροφορε κάλαμον, προσκυνεται χλευαστικς, μπτύεται, κρούεται κατ το προσώπου κα τς κεφαλς. Ετα νδυθες πάλιν τ αυτο μάτια κα βαστάζων τν Σταυρόν,ρχεται ες τν Γολγοθ, τόπον τς καταδίκης, κα κε περ ραν γ΄ τς μέρας σταυροται μεταξ δύο ληστν, βλασφημεται π τν παραπορευομένων, μυκτηρίζεται π τν ρχιερέων, ποτίζεται π τν στρατιωτν ξος μεμιγμένον μετ χολς. Περ δ τν θ΄ ρα, κράξας φων μεγάλ κα επών· Τετέλεσται,κπνέει « μνς το Θεο αρων τν μαρτίαν το κόσμου», καθ' ν ραν πανσελήνου οσης τς μέρας,σφάζετο κατ τν νόμον  πασχάλιος μνός,  ες τύπον Ατο διαταχθες τος ουδαίοις πρ 1043 τν.

Τν Δεσποτικν τοτον θάνατον κα  ψυχος κτίσις πενθοσα τρέμει κα λλοιοται π το φόβου· λλ' Δημιουργς τς κτίσεως, κα νεκρς δη ν, λογχίζεται προσέτι κα τν κήρατον πλευράν, κα ρέει ξ ατς αμα κα δωρ.

Τέλος, περ τν δύσιν το λίου, ρχεται ωσφ  π ριμαθαίας κα Νικόδημος μετ' ατομφότεροι μαθητα το ησο κεκρυμμένοι, ποκαθηλοσιν π το Σταυρο τ πανάγιον το Διδασκάλου Σμα, ρωματίζουσιν ατό, ντυλίσσουσιν ες σινδόνα καθαράν, κα θάψαντες ατ ν μνημεί κεν, προσκυλίουσινπ τ στόμιον ατο λίθον μέγαν. Τατα τ φρικτ κα σωτήρια Πάθη το Κυρίου μν ησο Χριστοῦ πιτελομεν σήμερον κα ες νάμνησιν ατν παρελάβομεν, ξ ποστολικς διαταγς, τν τς Παρασκευς νηστείαν.

 

 

 

 

π.Ἰ.Σ.

Φωτογραφίες Χ. Α. Μπίτα
Η Ακολουθία των Μ. Ωρών και της Αποκαθηλώσεως στην Τρίπολη

« εσχμων ωσφ, π το ξλου καθελν τ χραντν σου Σμα, σινδνι καθαρ, ελσας κα ρμασιν, ν μνματι καιν κηδεσας πθετο».

 

«Τ δ παριον, τις στ μετ τν Παρασκευν, συνχθησαν ο ρχιερες κα οΦαρισαοι πρς Πιλτον λγοντες· Κριε, μνσθημεν τι κενος  πλνος επεν τι ζν, μεττρες μρας γερομαι. Κλευσον ον σφαλισθναι τν τφον ως τς τρτης μρας, μποτελθντες ο Μαθητα ατο νυκτς κλψωσιν ατν κα επωσι τ λαγρθη π τν νεκρν· κα σται  σχτη πλνη χερων τς πρτης. φη ατος  Πιλτος· χετε κουστωδαν· πγετε σφαλσασθε ς οδατε. Ο δ πορευθντες σφαλσαντο τν τφον σφραγσαντες τν λθον μετ τς κουστωδας».

 

Τήν Μεγάλη Παρασκευή 26η πριλίου 2019,  Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξρχε καί τέλεσε παρουσί Κλήρου, Λαο καί τν ρχόντων τς Τριπόλεως τήν κολουθία τν Μεγάλων Βασιλικῶν ρν καί τς ποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό . Ν. γ. Βασιλείου Τριπόλεως.

 

 

 


Μ. Δευτέρα – Ἀκολουθία Νυμφίου στήν Τρίπολη

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας, 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου, στήν Ἐνορία   Ἁγίου Τρύφωνος  Τριπόλεως.

 

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη

Τήν ὥραν ψυχῆ,

τοῦ τέλους ἐννοήσασα,

καί   τήν   ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα,

τό δοθέν σοι  τάλαντον,

φιλοπόνως ἔργασαι  ταλαίπωρε,

γρηγοροῦσα  καί  κράζουσα·

Μή  μείνωμεν  ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χρίστου.

 

Τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς   τήν ἀναμνησιν  ποιούμεθα σήμερον, ἥν ἐλαλησεν ὁ Ἰησοῦς μετά  καί ἄλλων τοιούτων παραβολῶν, ἐρχόμενος ἐπί τό  πάθος.

          Διδάσκει δέ ἡμᾶς ἡ παραβολή αὕτη, ἵνα μή τό μέγα τῆς παρθενίας  ἔργον κατορθοῦντες ἀμελῶμεν  τῶν λοιπῶν, καί μάλιστα τῆς ἐλεημοσύνης, δι' ἧς ἡ λαμπάς τῆς παρθενίας φαιδρύνεται.

 Ἐτι δέ ἴνα, τό τέλος τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀγνοοῦντες, ὑπαρχωμεν πᾶσαν ὥραν ἕτοιμοί πρός αὐτό, ὡς αἱ φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν τοῦ νυμφίου ἀπάντησιν, μήποτε, αἰφνιδίως ἐλθόντος αὐτοῦ, καί κλεισθείσης  τῆς θύρας τοῦ οὐρανίου νυμφῶνος,   ἀκούσωμεν καί ἡμεῖς, ὡς αἱ μωραί, τήν φρικτήν  ἐκείνην ἀπόφασιν.

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

 

Ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 

 

                                                                                                                                                        + π. Ι.Σ.