Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος ἀπό δέκα Ἱερεῖς, τέλεσε τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποσ


Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος πό δέκα ερες,  τέλεσε τήν ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία το γίου νδόξου ποστόλου ακώβου το δελφοθέου, πρώτου εράρχου εροσολύμων.

 

Πλθος πιστν  συμμετεχε μέ κατάνυξη στήν ξεχωριστή ατή ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία, ποία τελεται μία φορά τό χρόνο στήν ερά μας Μητρόπολη.

 

γιος άκωβος δελφόθεος διετέλεσε πρτος πίσκοπος τς γίας πόλεως ερουσαλήμ. ταν κενος πού συνέθεσε τόν πρτο τύπο Θείας Λειτουργίας κατά τόν πρτο αἰῶνα, ποία καί φέρει τό νομά του.

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου, ποτελε τήν βάση τν λλων τύπων τν Θείων Λειτουργιν πού κολούθως συνετέθησαν πό τόν γιο Βασίλειο καί τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο.

 

«κ δυνάμεως ες δύναμιν πορευόμενοι,

 

καί πσαν τήν ν τ Να σου πληρώσαντες Θείαν Λειτουργίαν,

 

καί νν δεόμεθά σου, Κύριε Θεός μν,

 

τελείας φιλανθρωπίας ξίωσον μς

 

ρθοτόμησον μν τήν δόν,

 

ρίζωσον μς ν τ φόβ σου,

 

πάντας λέησον, καί τς πουρανίου σου Βασιλείας

 

ξίους νάδειξον ν Χριστ ησο τ Κυρί μν,

 

μεθ’ ο σοί πρέπει δόξα, τιμή, κράτος,

 

μα τ Παναγί Πνεύματι,

 

νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.

 

μήν».

 

Πληροφορίες σχετικά μέ τήν Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου (π. Διακονία τς κκλησίας τς λλάδος)

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου εναι πρώτη ποστολική Θεία Λειτουργία, ξ ς προλθον α Λειτουργείαι το Μ. Βασιλείου καί το γ. ωάννου Χρυσοστόμου.

 

πειδή δ’ ξακολουθε  ατη νά τελται ν τ κκλησί μέχρι τς πικρατήσεως τς το γ. ωάννου Χρυσοστόμου καί νιαχο πολύ μετ’ ατήν, ς ν ντιοχεί , ν Κύπρ , ν λεξανδρεί μέχρι του ιβ΄ αἰῶνος, νεπτύσσετο δογματικς καί τελετουργικς καί μετεσχηματίζετο διά διαφόρων προσθηκν νέων εχν, χωρίς μως ν’ ποβάλλ τάς πρώτας ατς ποστολικάς βάσεις.

 

Τοτο μαρτυρε ντιβολή ατς πρός τήν 23ην κατήχησιν το γ. Κυρίλλου εροσολύμων, παγγελθεσαν τ 348 καί πρός τάς μιλίας το γ. ωάννου Χρυσοστόμου (+ 407). Λατνος πρεσβύτερος ερώνυμος (+420) ζήσας ν εροσολύμοις μνημόνευσε λειτουργικς τινος φράσεως παρχούσης ν τ λειτουργί το γ. ακώβου «sacerdorum quotidie oraconcelebrant, μόνος ναμάρτητος, quod id lingua nostradiciturquisolus es sine peccato». Τς Λειτουργίας το γ. ακώβου μνεία γίνεται ν τ 32ω κανόνι τς Πενθέκτης Συνόδου (691).

 

Κατά  τόν ιβ΄ αἰῶνα πατριάρχης λεξανδρείας Μρκος Γ΄ (1180-1209), μεταβάς ες Κων/πόλιν,  ζήτησε νά τελέσ τήν συνήθη ατ Λειτουργίαν το γ. ακώβου λλ’ μποδίσθη διότι εχεν δη πικρατήσει Λειτουργία το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου. κτοτε κράτησε νά τελται ν εροσολύμοις καί λλαχο παξ το τους, κατά τήν ορτήν το γίου ακώβου.

 

Τό γεγονός τι παρά τος μονοφυσίταις τς Συρίας διατηρεται ς θεμελιώδης  Λειτουργία, μαρτυρε τι, πρό πολλο ατη τελουμένη, παρελήφθη π’ ατν καθ’ ν  χρονον,  μεσοντος το στ΄ αἰῶνος, χωρίσθησαν πό τς ρθοδόξου κκλησίας.

 

Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους πέμνησεν ατήν παρ’ μν πρτος ν εροσολύμοις κπαιδευθείς Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας (+1894), τελέσας ατήν ν τ ν θήναις Να τς γίας Ερήνης, τ 1 Δεκεμβρίου 1886, πί τας ορτας τς νηλικιώσεως το Διαδόχου Κωνσταντίνου, παρούσης ν τ Να καί τς Βασιλίσσης λγας. ξέδωκε δέ ατήν τύποις κ λίαν μεταγενεστέρων κειμένων, ες τάς παρχούσας ν ατος προσθέσας δίας προσθήκας, οτω δ’ λλοιώσας τό κείμενον τς ρχαιοπρεπος ταύτης Λειτουργίας.

 

Σζεται συριακή μετάφρασις τς Λειτουργίας το γ. ακώβου ν κώδικι το η΄ αἰῶνος, κδοθεσα πό A. Rucker (1923) τό δέ ρχαιότερον λληνικόν κείμενον ατς σώζεται ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης Μεσσήνης τς Σικελίας το ι΄ αἰῶνος.  μοια πρός ατό ντίγραφα σζονται ν κώδικι 476 τς Βιβλιοθήκης Παρισίων, ν κώδικι 1039 τς Βιβλιοθήκης Σιν, ς καί ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης τς Μονς Χιλιανδαρίου ν γί ρει. κ το ντιγράφου τούτου τήν Λειτουργίαν δημοσίευσε  Assemani καί Swainson. τερον ρχαον  κείμενον τς Λειτουργίας σζεται ν κώδικι το ια΄αἰῶνος  της Βιβλιοθήκης  τς ν Καλαβρί πόλεως Rossano, κδοθέν ν Ρώμ τ 1560 πό το Morel, ετα το Daniel το Swainson, το A. Petrowsky καί τελευταίως το Brightman, ξ μοίου ντιγράφου τς Βιβλιοθήκης Παρισίων π’ ριθμ. 2509. κδιξ το Rossano προέρχεται ξ ντιοχείας, ν τς Μεσσήνης μλλον ξ εροσολύμων. Σζονται δέ καί μεταγενέστεροι κώδικες ες διαφόρους βιβλιοθήκας. π’ ριθ. 321 εροσολυμικός κδιξ νάγεται ες τόν ις΄ αἰῶνα

+π.Ι.Σ
Σήμερα Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου 2020 πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Οὐρανοφάντορος Βασιλείου, καί τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Τριπολίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανη
«Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητής καί Δεσπότης, 
Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, 
τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, 
σῴζων τῷ ἐλέει σου, 
τῷ ἀπείρῳ, οἰκτῖρμον, 
πάντας τούς λατρεύοντας,
 σοί τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
 καί ἐκβοῶντας φόβῳ·
 Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».
 
Σήμερα Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου 2020 πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Οὐρανοφάντορος Βασιλείου, καί τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Τριπολίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καί ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε στή Δοξολογία ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, μέ τήν παρουσία τοῦ πιστοῦ Λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου.Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὅπως κάθε χρόνο, ἐδέχθη τίς εὐχές Κλήρου καί Λαοῦ στό Ἐπισκοπικό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣὉ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, οἱ ἐθελοντές καί οἱ συνεργάτες τῆς Ἐνορίας μας, μέ τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, διοργάνωσαν γιά ἄλλη μιά χρόνια σήμερα, Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ορταγορά, ἡ ὁποίαπεριελάμβανε ὄμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά δῶρα, μικρά χριστουγεννιάτικα δέντρα, χριστουγεννιάτικα στολίδια καί πολλά ἄλλα χριστουγεννιάτικα εἴδη, τά ὁποῖα κατασκεύασαν οἱ συνεργάτες καί οἱ ἐθελόντριες τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ. 

Ἐνορῖτες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἐπισκέπτες τῆς πόλεώς μας καί Τριπολίτες ἐπισκέφθηκαν τήν ἐνοριακή ορταγορά, στηρίζοντας μέ αὐτό τόν τρόπο «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ», μιᾶς καί τά ἔσοδα τῆς ορταγορᾶς θά διατεθοῦν γιά τή στήριξη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ τούτου Προγράμματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τό ὁποῖο συνδράμει ἐδῶ καί χρόνια μεγάλο ἀριθμό οἰκογενειῶν, πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά προβλήματα στήν Μητρόπολή μας.

Σήμερα, λοιπόν, νώσαμε τίς προσδοκίες μας μέσα στό χριστουγεννιάτικο πνεῦμα τῶν ἡμερῶν καί στείλαμε ὅλοι μαζί το μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς, τῆς ἐλπίδος καί τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, στοιχεῖα τά ὁποῖα διακρίνουν τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλά καί τούς Ἀρκάδες τήν καταγωγή.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους ὅσους κοπίασαν γιά τήν ορταγορά αὐτή καί μεταφέρουμε τίς ἀρχιερατικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τόσο σέ ὅσους ρθαν ἀρωγοί καί ἐπισκέφθηκαν τήν ορταγορά, συνδράμοντας μέ αὐτό τόν τρόπο στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ερᾶς Μητροπόλεως, ὅσο καί στίς ἐθελόντριες, οἱ ὁποῖες γιά ἄλλη μιά χρονιά ἦταν παροῦσες, στηρίζοντας τό φιλανθρωπικό ἔργο τοπικῆς μας κκλησίας.

 

+π.Ι.Σ

 

 

 

 

 

 

 

Ὑποτροφίες σέ προπτυχιακούς καί μεταπτυχιακούς φοιτητές δόθηκαν σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019, ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος «Εἰρήνη Μπακοπούλου», Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.ποτροφίες σέ προπτυχιακούς καί μεταπτυχιακούς φοιτητές δόθηκαν σήμερα, Παρασκευή  27 Δεκεμβρίου 2019, πό τόν Πρόεδρο το δρύματος «Ερήνη Μπακοπούλου», Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, σέ  μιά λιτή κδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ς Πρόεδρος το δρύματος, καί μέλη, το Διοικητικο Συμβουλίου δωσαν σέ προπτυχιακούς καί μεταπτυχιακούς φοιτητές πό τήν ρκαδία πιταγές μέσ τν ποτροφιν το δρύματος.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΘΙ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

 Σήμερα  Τρίτη 10η Δεκεμβρίου  2019, ὁ  Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ, Ἡγούμενος  τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς  Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ,  προσέφεραν γιά μία ἀκόμα φορά γιά τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων  στό «Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας,  ἕναν τόνο γάλακτος, ἕναν τόνο κοτόπουλα κατεψυγμένα, τριακόσια  κιλά    τυροῦ, ἱκανή ποσότητα ζυμαρικῶν καί ὀσπρίων. Ἐπίσης  οἱ Ἱερές Μονές Κοιμ. Θεοτόκου Ἐλώνης Κυνουρίας καί Γοργοεπηκόοου Νεστάνης Μαντινείας προσέφεραν στό «Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» πεντακόσια κιλά λάδι.

     Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήση  ὅλους ὅσους ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους προσφέρουν αὐτές τίς ἡμέρες τρόφιμα καί ἄλλα ἀναγκαῖα εἴδη στό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ», ὥστε κανένας συνάνθρωπός μας νά μήν στερηθῆ τά πρός τό ζῆν τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, πού ἔρχονται, ἀλλά καί καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους.

Κλείνοντας  προσκαλοῦμε καί παρακαλοῦμε τούς Τριπολίτες, τούς Ἀρκάδες καί τους  ἐπιχειρηματίες τοῦ τόπου μας νά συνδράμουν στό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως  μέ τρόφιμα ὄσπρια, ψαρικά, κατεψυγμένα κρεατικά, λάδι, γλυκίσματα, ἀλεύρι, εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς, ἀπορρυπαντικά, χαρτικά καί πολλά ἄλλα εἴδη.

Ἡ συγκέντρωσις τῶν προσφορῶν αὐτῶν θά πραγματοποιηθῆ  ὅπως κάθε χρόνο  τήν Κυριακή 15ῃ Δεκεμβρίου 2019 στό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως (πλατεῖα Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως στό ἰσόγειο ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Μακρίνας) ἀπό τίς 10 τό πρωΐ μέχρι τίς 5 τό ἀπόγευμα.

Οἱ πτωχοί καί ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφοί μας, πού εἶναι ἀποδέκτες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τῆς Μητροπόλεως μας «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» περιμένουν τήν ἐκδήλωσι τῆς ἀγάπης μας.

Μήν τούς ξεχνᾶμε, ἀλλά ἄς προσφέρουμε ἔστω καί ἀπό τό ὑστέρημά μας.