Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀρ. Πρωτ. 408                                     Ἐν Τριπόλει τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 Πρός

Τόν ερόν Κλρον καί τόν εσεβ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

         Εναι τος πσι γνωστόν τι κατά τό παλαιό θος στήν ερά μας Μητρόπολι τόν μνα κτώβριο ρχίζει νέα περίοδος το πνευματικοργου τς Τοπικς μας κκλησίας. Δηλαδή πογευματινά Κηρύγματα, Κατηχητικά μαθήματα, νοριακές μάδες μελέτης τς γίας Γραφς, καθώς καί ναρξι τν μαθημάτων Βυζαντινς Μουσικς γιά τόν καταρτισμό καί τήν πνευματική καλλιέργεια το Λαο μας.

         Ἔτσι τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως, 17 Ὀκτωβρίου 2021 καί ὥρα 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός γιά νά κηρύξωμε τήν ἔναρξι τοῦ ὡς ἄνω πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας.

       Γνωστοποιοῦμε δέ σέ ὅλους ὅτι:

1) Ἀπό τήν 17η Ὀκτωβρίου 2021 ἐκκινοῦν τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, καθώς καί οἱ Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί  ὁμάδες Φοιτητῶν καί  Ἐπιστημόνων στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.

2) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 11ης πρωϊνῆς ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τά κατώτερα Κατηχητικά Σχολεῖα γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων στούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς  πόλεως.

3) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 6ης ἕως 7ης ἀπογευματινῆς, ἀρχίζουν τίς ἐργασίες τους οἱ «Συνάξεις Νέων»  γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίων καί Λυκείων, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου, πρώην Ἀνεξαρτησίας, ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

4) Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἀπό 1ης Ὀκτωβρίου 2021 ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μαθητεύσουν στήν πατρώα Βυζαντινή Μουσική δύνανται νά παίρνουν πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στούς  τηλεφωνικούς ἀριθμούς 2710-222446 καί 6972841159.

Προσκαλομε τόν ερό Κλρο, τούς Γονες καί Διδασκάλους τν παιδιν μας, τούς νεαρούς μας βλαστούς, καθώς καί λον τόν φιλόχριστο Λαό μας μέ πνευματική ζέσι νά νταποκριθον θετικά στή μητρική φωνή τς κκλησίας μας, γιά νά λάβουν τήν ελογία το Θεο καί νά βιώνουν τήν λληνορθόδοξο Παράδοσί μας.

Εχέτης πάντων μν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

               Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ   

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου ΣταυροῦΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
 
Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά τελεσθῆ
ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας
καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιουμένου ἀπό Ἱερεῖς τῆς
πόλεώς μας.
Προσκαλεῖται ὁ φιλόχριστος Λαός μας νά μετάσχη στήν
λαμπροφόρο αὐτή Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ
Ζωηφόρου Ξύλου, ἐπάνω στό Ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα
τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2021ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2021

Ἀρ. Πρωτ. 184 Ἐν Τριπόλει τῇ 17ῃ Μαΐου 2021

 

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

 

Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι τό προσεχές Σάββατον, 22αν Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ Ἱερά Ἡμῶν Μητρόπολις καί εἰδικώτερα ἡ πόλις τῆς Τριπόλεως ἑορτάζει πανδήμως τήν ἑορτήν τῶν Πολιούχων μας Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, πού γιά τήν Πίστι καί τό Γένος ἐθελουσίως ἐθυσίασαν τή ζωή τους καί μέ τό αἷμα τους πότισαν τό χῶμα τῆς Τριπολιτσᾶς.

Ὅμως τά προληπτικά μέτρα πρός ἀποφυγήν τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά τιμήσωμεν τούς Πολιούχους μας Ἁγίους κατά τά εἰωθότα καί διά τοῦτο ἀποφασίσαμε νά συνοψίσωμε τήν ἑορτήν κατά τό ἑξῆς ἑορταστικόν Πρόγραμμα·

Α΄

 

 

 

Β΄

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς 21 Μαΐου ἐ.ἔ. ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού - Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριπόλεως καί

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς 22 Μαΐου ἐ.ἔ. καί ἀπό ὥρας 7ης ἕως 10ης πρωϊνῆς θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν πλατείαν Ἄρεως τῆς πόλεώς μας.

Ταῦτα ἀνακοινοῦντες πρός πάντας ὑμᾶς σᾶς προσκαλοῦμεν νά προσέλθετε στίς δύο ἀνωτέρω λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως διά νά τιμήσωμε τούς Ἁγίους μας καί νά ὁμολογήσωμε τήν Πίστιν μας εἰς τόν Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 


 

Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ