Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2017 πανηγυρίζει μετὰ λαμπρότητος ὁ Μητροπολιτικὸς Ἱερός Ναὸς Ἀγίου Βασιλείου Τριπόλεως
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

Τήν  Κυριακή  1η ανουαρίου 2017  πανηγυρίζει μετ λαμπρότητος Μητροπολιτικς ερός  Νας  γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Τν παραμον Σάββατο  31η Δεκεμβρίου 2016 καί ραν 6η µ.µ. θ τελεσθ Μέγας ρχιερατικς σπερινς  κα τν μέρα τς ορτς θ τελεσθ  ρχιερατικ Θεία Λειτουργία  προεξάρχοντος το Σεβ. Μητροπολίτου  Μαντινείας κα Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Προσκαλεσθε νά προσέλθετε εἰς τάς ὡς ἄνω ἱεράς Ἀκολουθίας, τιμῶντες τον Ἅγιον

 

 

Μετά τιμς

Πρόεδρος το κκλησιαστικο Συμβουλίου
+
ερεύς ωάννης Σουρλίγγας

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ .....ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΥΧΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τό Σάββατο, 31 Ἰανουριου 2016, τά μεσάνυχτα, 12 ἡ ὥρα ἀκριβῶς, στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά ὑποδεχθοῦμε τόν καινούργιο Χρόνο 2017 καί εὐθύς ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά εὐλογήση τήν Βασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί θά εὐχηθῆ ὁ νέος Χρόνος νά εἶναι εὐλογημένος καί εἰρηνικός.

Ἐπίσης τήν ἑπομένη, ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, μετά τήν Θεία Λειτουργία καί μέχρι 2 ἡ ὥρα τό μεσημέρι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά δεχθῆ στό Ἔπισκοπεῖο τίς εὐχές τῶν Χριστιανῶν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Χριστός  γεννᾶται· δοξάσατε.    

Μέ κάθε  λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε   ἡ Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  τήν Κυριακή 25η Δεκεμβρίου  2016 στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἅγιου Βασιλείου Τριπόλεως .

Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε ἀπό πολύ νωρίς τό πρωί τόν Ἱερό Ναό  γιά νά καλωσορίσει τόν ἐν σπαργάνοις τεχθέντα  Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Τοῦ  Ὄρθρου  καί  τῆς Θ. Λειτουργίας προηξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .

Μετά τό πέρας τῆς πρωινῆς Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας μέ εὐλογία τοῦ Σέβ. Ποιμενάρχου μας  τελέσθηκε   στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Να Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καὶ δεύτερη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία.

                                                                  + π.Ι.Σ.

 

α λ ε ξ α ν δ ρ ο σ

χαριτι θεου

μητροπολιτης

μαντινειας και κυνουριασ

 

 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

 

  

                           Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστός  γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε.

          Ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο καί μοναδικό γεγονός τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας, γιατί χάρις σ’ αὐτό βρῆκε ὁ ἄνθρωπος καί ὁλόκληρη ἡ δημιουργία τήν πραγματική λύτρωσι καί γι’ αὐτό ὅλοι μας τήν ἁγία ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων μ’ ἕνα στόμα καί μέ  μιά καρδιά ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεάνθρωπον Λυτρωτήν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

          Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ γεγονότος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἀληθινή παλινόρθωσί του στήν προπτωτική κατάστασι τοῦ Παραδείσου καί ἄν ἡ πτῶσι τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ὁ τραγικώτερος ὅλεθρός του καί ἡ φρικτώτερη κατάρα, ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἡ μεγαλύτερη εὐλογία καί χάρι γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο καί ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀναντικατάστατος Σωτήρας τοῦ κόσμου.

          Οἱ ἀμέτρητοι ἄνθρωποι «σωτῆρες» πού ἐνεφανίσθησαν σ’ ὅλες τίς ἐποχές,  ἀπεδείχθησαν ἀπίστευτα ἀνεπαρκεῖς καί ψευδεῖς καί καμμία ἄλλη προσωπικότητα στήν Ἱστορία δέν εὐεργέτησε τήν ἀνθρωπότητα ὅσο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατί αὐτός δέν εἶναι ἕνας κοινός θνητός ἄνθρωπος ἀλλά εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ μόνος δυνατός πού νικᾶ τό κακό καί ἐλεεῖ τόν πληγωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ μόνος πού προσφέρει ὀντολογική σωτηρία στόν ἄνθρωπο καί ὄχι μονομερῆ, ὅπως οἱ διάφοροι κατά καιρούς μεταρρυθμιστές τῆς κοινωνίας καί κυβερνῆτες τῶν Λαῶν ἤ οἱ πάμπολλοι φιλόσοφοι, διά τῶν ὁποίων «οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διά τῆς σοφίας τόν Θεόν»(Α΄ Κορινθ. 1). Μόνον διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σώζεται καθολικά ὁ ἄνθρωπος καί ὁλοκληρωτικά ὁ κόσμος, διότι ὁ Χριστός διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του προσέλαβε τό κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο στή Θεανδρική Του ὑπόστασι καί τό ἔκανε δικό Του κύτταρο καί ὁ ἑνωμένος ὀργανικά στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἄνθρωπος ἔχει αὐθεντική φύσι γιατί μετέχει τοῦ αὐθεντικοῦ προτύπου τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

          Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού ἑορτάζομε σήμερα, δίνει τήν εὐκαιρία σέ κάθε πιστό νά ἀναλογισθῆ τό ἀπύθμενο ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί ἀκόμα καταδεικνύει τήν ἀφροσύνη τοῦ συντριπτικοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων, πού προσπερνοῦν τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ μέ ἀπίστευτη ρηχότητα  καί ταυτίζουν τίς ἅγιες τοῦτες ἡμέρες μέ τόν ἐφήμερο καταναλωτισμό.

          Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀνέσυρε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἐλεεινή καί σκοτεινή τάφρο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τήν ἀνύψωσε στά οὐράνια ὕψη τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς θεϊκῆς αἰωνιότητος καί διά τοῦτο «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε,  σκιρτήσατε τά ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος».

Εὐχέτης  πάντων ὑμῶν θερμός.

ο  μ η τ ρ ο π ο λ ι τ η σ

                                                               

 Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας   α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς

 

 

 

τριπολις

χριστουγεννα

2016

Ἑσπερινός της ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ΤριπόλεωςΣήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου,

ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν

Ῥάκει καθάπερ βροτὸς σπαργανοῦται, ὁ τῇ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεὸς ἐν φάτνῃ ἀνακλίνεται,

ὁ στερεώσας τοὺς οὐρανούς πάλαι κατ' ἀρχάς.

Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται,

ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ Μάννα ὀμβρίσας τῷ Λαῷ.

Μάγους προσκαλεῖται,

ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.

Δῶρα τούτων αἴρει,

ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.

Προσκυνοῦμέν σου τὴν Γένναν Χριστέ

Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖά σου Θεοφάνεια.

 

Μέ κατάνυξη  τελέσθηκε σήμερα Σάββατο  24η  Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός της ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων στόν  Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΑΡΟΚ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Το Ελληνικό Ωδείο, Παράρτημα Τριπόλεως, τη Δευτέρα των Χριστουγέννων, 26η Δεκεμβρίου 2016, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως πραγματοποίησε με επιτυχία Συναυλία Μπαρόκ, στην οποία συμμετείχαν η κ. Λούση Γεωργιάδη, Καθηγήτρια πιάνου, η κ. Ελένη Λυγιά, καθώς και ο Σοπράνο Αθανάσιος Μουρλάς στο βιολί.

Το πλήθος των συμμετεχόντων ακροατών, γοητευμένο από το Πρόγραμμα της Συναυλίας και την άριστη εκτέλεση εκ των συντελεστών αυτού, καταχειροκρότησε τους κοπιάσαντες καλλιτέχνες, επιβραβεύοντάς τους με αυτόν τον τρόπο.

 

Λίγα λόγια για την εποχή Μπαρόκ

 

Από το 1600 αρχίζει στην Ευρώπη μια νέα εποχή για τις τέχνες, το Μπαρόκ. Στη μουσική αναπτύχθηκε, αρχικά, στην Ιταλία και, στη συνέχεια, εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Το τέλος της εποχής του Μπαρόκ σηματοδοτείται με τον θάνατο του J. S. Bach το 1750. Σκοπός του Μπαρόκ είναι να εντυπωσιάσει, αλλά και να εξυψώσει τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του. Ο άνθρωπος αυτή την εποχή δεν αντιπροσωπεύεται μέσα από την τέχνη, ως μονάδα, με έμφαση στην ατομικότητά του, όπως αργότερα την εποχή του ρομαντισμού, αλλά ως μέρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτό σημαίνει μουσική τυποποιημένη και όχι υποκειμενική απεικόνιση των συναισθημάτων. Στη μουσική, πλέον, συνυπάρχουν η ομοφωνία και η πολυφωνία. Ο J. S. Bach, ο Α. Vivaldi, ο A. Corelli, ο Georg Friedrich Händel κ.α. ανέπτυξαν την τέχνη της πολυφωνίας μέσα στα ορατόρια τους, τα κοντσέρτα και, γενικά, σε όλα τα έργα τους, δημιουργώντας κάποια από τα μεγαλύτερα μουσικά έργα όλων των εποχών.

 

Το Πρόγραμμα της Συναυλίας είχε ως εξής:

 

1. G. B. PERGOLESI (1710-1736) VERGIN TUTTO AMOR / Ελένη Λυγιά.

2. I. S. BACH (1685-1750) I CONCERTO IN A MINORE / Αθανάσιος Μουρλάς.

3. J. F. HANDEL (1685-1759) PASSACAGLIA IN G MINORE / Λούση Γεωργιάδη.

4. J. F. HANDEL (1685-1759) ARIA FROM CANTATA «MESSIAH» / Ελένη Λυγιά.

5. J. P. MARTINI (1741-1816) PIACER D’ AMOR / Ελένη Λυγιά.

6. I. S. BACH (1685-1750) ARIA IN D MAJORE / Αθανάσιος Μουρλάς.

7. B. MARCELLO (1686-1739) QUELLA FIAMMA CHE M’ ACCENDE / Ελένη Λυγιά.

8. I. S. BACH (1685-1750) TOCCATA IN E MINORE / Λούση Γεωργιάδη.

9. I. S. BACH (1685-1750) PARTITA / Αθανάσιος Μουρλάς.

10. I. S. BACH (1685-1750) - C. GOUNOD (1818-1893) AVE MARIA / Ελένη Λυγιά.

 

 Σύντομα βιογραφικά:

 

Λούση Γεωργιάδη.

 

Γεννήθηκε στην πόλη Τσερκέσσκ της περιφέρειας Σταυρούπολης της Ρωσίας. Άρχισε να σπουδάζει μουσική στην ηλικία των 6 ετών. Στην ηλικία των 16 ετών κατέλαβε την πρώτη θέση στον περιφερειακό διαγωνισμό πιάνου. Στα 19 της χρόνια έδωσε το πρώτο ατομικό ρεσιτάλ. Σπούδασε στο Κονσερβατόριο του Σεργκέι Ραχμάνινοβ, υπό την καθοδήγηση του Ρώσου Πιανίστα Αλεξάντρο Ζαϊντεντρέγερ. Στον διαγωνισμό πιάνου, που διεξήχθη το 1984 στην πόλη Ροστόβ, κατέκτησε το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία των έργων του Ι. Σ. Μπαχ. Έλαβε το Δίπλωμα πιάνου, Αντίστιξης και Φούγκας με τιμητική διάκριση. Εργάστηκε ως Καθηγήτρια πιάνου, Συνοδείας και Μουσικής Δωματίου στο Κολέγιο Μουσικής της πόλης Μαχατσκάλα, πρωτεύουσας της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν. Στην ηλικία των 35 ετών νίκησε στον διαγωνισμό πιανιστών για τη θέση σολίστ στο Concert Hall της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν. Από το 1997 διαμένει μόνιμα στην Τρίπολη. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 διατελεί Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ωδείου Παραρτήματος Τρίπολης .

 

Ελένη Λυγιά, Σοπράνο.

 

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο Τρίπολης πιάνο και θεωρητικά. Είναι κάτοχος Διπλώματος Μονωδίας, με εμφανίσεις σε πόλεις της Ελλάδας. Είναι, επίσης, απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως Καθηγήτρια Μουσικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Διευθύντρια της Παιδικής Χορωδίας «Ορφέας Τρίπολης». Συμμετείχε ως ενεργό μέλος σε Master Class με την R. Cabaivanska (2008). Εῖναι ενεργό μέλος στη Χορωδία της ΔΕΗ, καθώς και της Fons Musicalis. Συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεχείς παραγωγές όπερας από το 2007 (Turandot – Tanhauser – Norma – Requiem Mozart – Cavaleria Rusticana – Pagliacci – Der Flienger Hollander).

 

Θανάσης Μουρλάς.

 

Γεννήθηκε στην Τρίπολη και εκεί πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, από το οποίο αποφοίτησε με Δίπλωμα βιολιού και βαθμό «άριστα» παμψηφεί. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια βιολιού με Καθηγητές διεθνούς φήμης, όπως οι Z. Bron, S. Kraftsenko, L. David. Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας σε ατομικά ρεσιτάλ, καθώς και σε σχήματα μουσικής δωματίου. Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Τρίπολη, ως Καθηγητής βιολιού στο Μουσικό Σχολείο, στο Ελληνικό Ωδείο - Παράρτημα Τρίπολης και στο Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου .


​​