Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ


ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

«Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν».

 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος στό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στόν λόφο ἄνω τῆς Τριπόλεως.

Ὁ Ἱερός Ναός εἶχε ἀνεγερθεῖ ὑπό τήν μέριμνα τοῦ Πολεμάρχου καί Ἐλευθερωτῆ τοῦ Γένους μας Θεοδώρου τοῦ Κολοκοτρώνη. Στόν λόφο αὐτό φιλοξενεῖται καί ἡ ἱστορική θέση τοῦ «καθίσματος» τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Τό Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιωμένου ἐκ τῶν Ἐφημερίων του Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Συμμετέχοντες στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἦταν τόσο ὁ Πρόεδρος τοῦ Κυνηγετικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως ὅσο καί τό Δ/Σ τοῦ Συλλόγου, μιᾶς καί ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Συλλόγου τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός, καθώς καί πλῆθος κόσμου,    Ἀρχόντων τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ,  Τριπολιτῶν καί φίλων τοῦ Συλλόγου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκαν νηστήσιμα γλυκίσματα καί ἐδέσματα πρός ὅλους, μέ μέριμνα τοῦ κυνηγετικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τή Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό θά τελέσει ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Τριπόλεως Ἀρχιμ. Βενέδικτος Καρύδης.

 

Τί σημαίνει ὅταν λέμε ὅτι ἑορτάζομε τό διά κολλύβων θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Γνωρίζουμε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (3ος μέ 4ος αἰῶνας), γνωρίζοντας ὅτι οἱ Χριστιανοί καθαρίζονται μέ τή νηστεία κατά τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς (καθαρά ἑβδομάδα), θέλησε νά τούς μολύνει καί νά μήν ἐπιτευχθεῖ ἐκ μέρους τους ὁ σκοπός τῆς νηστείας, πού ἔκαναν. Ἀποφάσισε, λοιπόν, καί διέταξε ὥστε κρυφά ὅλες οἱ τροφές στήν ἀγορά νά ραντισθοῦν μέ αἵματα εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν, μέ μόνο σκοπό τήν μίανση τῶν τροφῶν τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Ὅμως, ὁ πανάγαθος Θεός, μέ τήν μοναδική Του δύναμη καί μέ τήν θεία ἐνέργειά Του, ἐφρόντισε ὥστε νά φανεῖ στόν ὕπνο τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Εὐδοξίου ὁ Μάρτυρας Θεόδωρος καί νά φανερώσει τή δολιοφθορά, πού εἶχε πράξει ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης. Παρήγγειλε ὁ Ἅγιος, μέσῳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐδοξίου, νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί καί νά μήν ἀγοράσουν τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά, ἀλλά νά ἀναπληρώσουν τήν τροφή τους βράζοντας σιτάρι καί νά φᾶνε μόνο ἀπό αὐτό, τά λεγόμενα κόλλυβα, ὅπως τά ἔλεγαν στά Εὐχάϊτα. Ἔτσι καί ἔγινε. Οἱ Χριστιανοί ἐνημερώθηκαν καί ὁ ἄδικος στόχος τοῦ εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ ματαιώθηκε. Τό δέ Σάββατο, ὁ εὐσεβής λαός, πού διαφυλάχθηκε ἀμόλυντος κατά τήν καθαρά ἑβδομάδα, ἀπέδωσε εὐχαριστίες στόν Μάρτυρα ἅγιο Θεόδωρο. Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ κάθε ἔτος τήν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ Μάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

 

Βίος ἁγίου Θεοδώρου Τύρωνος.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων καταγόταν ἀπό τό χωριό Ἀμάσεια στή Μαύρη Θάλασσα, πού ὀνομαζόταν Χουμιαλά, καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.), Γαλερίου (305-311 μ.Χ.) καί Μαξιμίνου (305-312 μ.Χ.). Ὀνομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στό στράτευμα τῶν Τηρώνων, δηλαδή τῶν νεοσυλλέκτων, διοικούμενο ὑπό τοῦ πραιποσίτου Βρίγκα.

Διαβλήθηκε στόν πραιπόσιτο ὡς Χριστιανός καί ἐκκλήθηκε σέ ἐξέταση. Ἐκεῖ ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό χωρίς δισταγμό. Ὁ διοικητής Βρίγκας δέν θέλησε νά προχωρήσει στή σύλληψη καί τιμωρία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, ἀλλά τόν ἄφησε νά σκεφτεῖ καί νά τοῦ ἀπαντήσει ἀργότερα. Πίστευε ὅτι ὁ Θεόδωρος θά ἄλλαζε καί θά θυσίαζε στά εἴδωλα. Ὁ Μεγαλομάρτυς ὄχι μόνο παρέμεινε σταθερός στήν πίστη του, ἀλλά ἔκαψε καί τόν ναό τῆς μητέρας τῶν θεῶν Ρέας μετά τοῦ εἰδώλου αὐτῆς. Ἀμέσως τότε συνελήφθη καί ρίχτηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες σέ πυρακτωμένη κάμινο, ὅπου καί τελειώθηκε μαρτυρικά.

Ἡ σύναξη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἐτελεῖτο στό ἁγιώτατο Μαρτύριό του, τό ὁποῖο βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ Φωρακίου ἤ Σφωρακίου, τό Σάββατο τῆς Α' ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, δηλαδή τήν ἡμέρα πού ὁ Ἅγιος ἔκανε τό θαῦμα τῶν κολλύβων, σῴζοντας τόν ὀρθόδοξο λαό ἀπό τά μιασμένα εἰδωλόθυτα, τά ὁποῖα ἐπρόκειτο ἀπό ἄγνοια νά φάει.

Στήν ἁγιογραφία, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ἐμφανίζεται σέ τεσσάρων εἰδῶν μορφές. Εἴτε μόνος μέ στρατιωτική στολή, εἴτε ἀντιμετωπίζοντας ἕνα φίδι - δράκο καί μαζί μέ τόν ἅγιο Θεόδωρο τόν Στρατηλάτη ὄρθιοι ἤ πάνω σέ ἄλογα. Πάντα φέρει στρατιωτική στολή.

                                                                                      +π .Ι.Σ.

ἡ δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν περικαλέστατο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως τήν Παρασκευή 3η Μαρτίου 2017.
Β ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

 

Μέ πλῆθος κόσμου, μαθητές, νέους καί ἐργαζόμενους, τελέστηκε καί φέτος ἡ δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν περικαλέστατο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως τήν Παρασκευή 3η Μαρτίου 2017.

 Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, βρίσκει ἀντίκρισμα καί χαίρει τῆς πλήρους ἀποδοχῆς τῶν νέων ἀλλά καί τῶν ἐργαζομένων Τριπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο νά συμμετάσχουν νωρίτερα στήν πρώτη Ἀκολουθία, ἡ ὁποία τελεῖται σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, καί ἀξιώνονται νά ἐκκλησιαστοῦν στήν Ἀκολουθία, πού τελεῖται εἰδικά γι’ αὐτούς ἀπό ὥρας 9ης μέχρι 10ης βραδινῆς.

Στή δεύτερη αὐτή Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου ἔψαλαν καί ἀπέδωσαν περίφημα τούς ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο ἡ Μικτή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἀπαρτίζεται ἀπό νέους καί νέες, ὑπό τήν καθοδήγηση καί τήν ἐπιμέλεια τοῦ Χοράρχου αὐτῆς καί Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ. Βασιλείου Γεωργαρᾶ.

Ἡ δεύτερη Ἀκολουθία αὐτή θά τελεσθεῖ τήν ἴδια ὥρα καί τίς ἑπόμενες Παρασκευές.

                                                                                                                                                     + π.Ι.Σ.

Πρώτη ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου ΤριπόλεωςΤήν Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τήν πρώτη ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, παρουσίᾳ Ἱερέων τῆς πόλεως, εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί Τριπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στή Θεία Λειτουργία καί στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Οἱ ἑπόμενες ἑσπερινές Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, οἱ ὁποῖες θά τελεσθοῦν παρά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στήν Τρίπολη ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως καί ὥρα 7 μ.μ.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στόν Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τριπόλεως καί ὥρα 7 μ.μ.

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στόν Ἱ. Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Τριπόλεως καί ὥρα 7 μ.μ.

Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2017, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως καί ὥρα 7 μ.μ.

 

Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

 

Ἐπειδή Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι κατεξοχήν περίοδος πένθιμος, καί πανηγυρικός χαρακτῆρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν συμφωνεῖ μέ τόν πένθιμο χαρακτῆρα τῆς περιόδου αὐτῆς, Ἐκκλησία ὅρισε Θεία Λειτουργία νά τελεῖται μόνο τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐξαίρεση τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐάν ἑορτάζει ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τίς δέ λοιπές ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά τελεῖται Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Θείων Δώρων.

Σύμφωνα μέ τό ἐκκλησιαστικό τυπικό, τό ὁποῖο ὁρίζει ὅτι καλό εἶναι οἱ Χριστιανοί νά μεταλαμβάνουν συχνά, καί κατά τήν ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ», ἑτοιμασμένοι πάντοτε, κάνοντας τήν νηστεία σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες ἑκάστου, ἀλλά καί σέ συνδυασμό μέ τό μέγα Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ, ἡ Ἐκκλησία προχώρησε στήν τέλεση τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Θεία Λειτουργία λέγεται «Προηγιασμένη», διότι ἅγιος Ἄρτος καθαγιάζεται ἀπό τήν προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή ἀπό τήν προηγουμένη Θεία Λειτουργία, ἐμποτίζεται στό ἅγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, φυλάσσεται στό ἅγιο Ἀρτοφόριο τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἔτσι προσφέρεται στούς χριστιανούς τήν ἡμέρα πού τελεῖται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Λειτουργία αὐτή εἶναι κανονικά ἑσπερινή (γι’ αὐτό τελεῖται μετά τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ). Σήμερα τελεῖται καί τά πρωινά κάθε Τετάρτης καί Παρασκευῆς τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν στό νά μποροῦν νά μετέχουν τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

                                                                   + π.Ι.Σ.

Δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Τήν ἐρχομένη Παρασκευή τό ἑσπέρας καθώς, καί τίς λοιπές Παρασκευές στίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει νά τελοῦνται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου καί ὤρα 7.00 μ.μ. θά τελεῖται ἡ πρώτη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως.

Ἐπιπροσθέτως, εἰς τόν Μητροπολιτικό μας Ναό, τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θά ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥρα 9 - 10 ἑσπερινή, διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.

Στή δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου θά χοροστατεῖ, ὅπως κάθε χρόνο, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ νέοι μας, οἱ μαθητές τῶν Σχολείων μας, οἱ ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας ὅπως συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω Ἀκολουθία, ἡ ὁποία τελεῖται ἀποκλειστικά γιά αὐτούς μέ στόχο τήν πνευματική ἀνάταση ὅλων μας.

 

Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Kοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου ΤριπόλεωςΤό κκλησιαστικό Συμβούλιο το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως λαμβάνει τήν τιμή νά σς προσκαλέσει στήν κοπή τς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως, ποία θά λάβει χώρα τήν Κυριακή 22α  Ιανουαρίου 2017 στήν αθουσα το Πνευματικο Κέντρου τς Μητροπόλεως πί τς πλατείας θνάρχου Μακαρίου καί ρα 11.00 πρωινή.
       Τήν κοπή τ
ς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως θά ελογήσει Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
       Ἡ εσοδος θά εναι λεύθερη, ν θά πάρχει  λαχειοφόρος γορά μέ σκοπό τήν συνέχιση τν ργασιν τς νακαινίσεως το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως.
        Σ
ς προσκαλομε καί σς περιμένουμε στήν ς νω κδηλωση, στε νά λάβουμε τήν ελογία το γίου Βασιλείου καί νά νταλλάξουμε εχές γιά τό Νέο         τος.


Διά τό κκλησιαστικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ατο

+ ερεύς ωάννης Σουρλίγγας