Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

Τήν Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 καί ὥρα 9:00 μ.μ. στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τελέσθηκε ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας ΥΠΟΜΟΝΗΣ, μητρός τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος τῶν Ρωμαίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ καί εἰς μνήμην τῶν ἡρωϊκῶς τελειωθέντων κατά τήν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί ἐψάλη Δέησις ὑπέρ ὑγείας, φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῶν ἐξεταζομένων μαθητῶν καί μαθητριῶν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως.

Τήν ἱερά Ἀγρυπνία τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώταος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Αἰμυαλῶν Γορτυνίας, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, συνεπικουρούμενος ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόοου Νεστάνης, καθώς καί ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ.

Πλῆθος κόσμου, γονέων, διδασκάλων, μαθητῶν, εὐλαβῶν καί φιλεόρτων Χριστιανῶν, προσῆλθαν στήν ὡς ἄνω ἱερά Ἀγρυπνία, τιμῶντες τήν Ὁσία τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἡρωϊκῶς πεσόντας προγόνους μας, προσευχόμενοι παραλλήλως γιά τούς νέους καί τίς νέες μας, πού ἔχουν εἰσέλθει στό στάδιο τῶν μαθητικῶν ἐξετάσεων.

 

 

π.Ι.Σ. 

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

 

ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ   ΤΟ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

 

ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

 

ΤΗΝ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΩΡΑΝ 6.00 μ.μ.

 ΘΑ  ΨΑΛΗ

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

ΚΑΙ

ΤΗΝ  ΠΡΩΪΑΝ  ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΘΑ  ΤΕΛΕΣΘΗ​​​​

 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΘΕ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΩΣ ΑΝΩ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΣ

 

                          Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ


​​

Virus-free. www.avast.com

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ»«Ὡς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος ὄντως καί πα- στάδος πάσης βασιλικῆς ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ Τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως». Κάθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει λαμπροφοροῦσα τήν κορυφαία τῶν ἑορτῶν της, τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ- ρίου. Ταυτοχρόνως, προσκυνεῖ καί δοξάζει τά κοσμοσωτήρια γεγονότα, πού προηγήθηκαν καί τά ὁποῖα ἀντλοῦν τό νόημα καί τή σημασία τους ἀπό αὐτό ἀκριβῶς τό ἔσχατο γεγονός, ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Πράγματι, ὅπως εἶναι γνω- στό, τῆς Ἀναστάσεως προηγήθηκαν τό Πάθος, ἡ Σταύρωση, ὁ Θάνατος καί ἡ Ταφή τοῦ Κυρίου. Προηγήθηκαν ὁ Σταυρός καί ὁ Τάφος. Σταυρός καί τάφος! Δυό πράγματα φοβερά καί ἀποτρόπαια πρίν τήν Ἀναστάση. Ὁ σταυρός, ἕνα ὄργανο θανατώσεως γιά τούς μεγάλους κακούργους. Καί ὁ τάφος, σύμβολο τοῦ θανά- του, τῆς νεκρώσεως καί τοῦ τέλους τῆς ζωῆς! Ὡστόσο, αὐτά παύουν νἀ ἰχύουν ἤ μᾶλλον ἀντιστρέφονται πλήρως μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὅπως μαρτυροῦν τά πατερικά καί ὑμνολογικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, στό Πάθος καί στήν Ταφή τοῦ Κυρίου ἐκδηλώθηκε ἡ ἀπόπειρα τοῦ δια- βόλου νά αἰχμαλωτίσει τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς καί νά τόν θέσει στό κράτος τοῦ θανάτου καί στήν ἐξουσία του, μή δυνάμενος νά ἀντιληφθεῖ τό βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς θείας συγκαταβά- σεως. Ὅμως, ἡ ἀπόπειρα αὐτή ἐξελίχθηκε σέ πανωλεθρία γιά τό κράτος τοῦ θανάτου καί γιά τή δύναμη τοῦ διαβόλου, ἀφοῦ ὁ Κύριος παρέλαβε τά ἰσχυρότερα ὅπλα τοῦ διαβόλου καί τά ἔστρεψε ἐναντίον του. Ἀπό ὄργανα θανάτου, τά μετέτρεψε σέ ὄργανα καί πηγές ζωῆς. Ἔτσι, ὁ Τάφος τοῦ Κυρίου, δέν εἶναι πλέον φοβερός, δέν προκαλεῖ θλίψη καί ἀποστροφή, δέν θυμίζει τόν θάνατο καί τή νέκρωση, ἀλλά ἔγινε φωτεινός καί ζωηφόρος, μετεστράφη σέ πηγή ζωῆς, εἶναι πλέον ἐξαιρετικά ὡραῖος, τόσο ὡραῖος, ὥστε νά ἀποκαλεῖται «Παραδείσου ὡραιότερος ὄντως» στά ὑμνο- λογικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, ἔγινε πιό λαμπρός ἀπό κάθε βασιλικό παλάτι («παστάδος πάσης βασιλικῆς ἀναδέδεικται λαμπρότερος»), ἔγινε ἡ πηγή δικῆς μας ἀναστάσεως. «Μέγα τό μυστήριον τῆς σῆς Οἰκονομίας», ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός ὑμνωδός! Πράγματι, ὁ νοῦς μας δέν μπορεῖ νά συλλάβει τό γεγονός ὅτι Ἐκεῖνος πού κατοικεῖ στούς οὐρανούς «ξενοδο- χεῖται» προσωρινά σέ ἕναν μικρό καί σκοτεινό Τάφο, ὅτι ἕνας Τάφος «συνέχει» (κρατάει, περικλείει) Ἐκεῖνον πού κρατάει στά χέρια Του ὁλόκληρη τήν κτίση, ὅτι ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς, ἤ μᾶλλον ἡ ἴδια ἡ Ζωή, εἰσέρχεται στόν Τάφο, γιά νά χαρίσει τή ζωή στούς (πνευματικά καί σωματικά) νεκρούς, προκαλώντας ἔκπληξη ἀκόμη καί στίς οὐράνιες Δυνάμεις: «Δεῦτε ἴδωμεν τήν ζωήν ἡμῶν, ἐν τάφῳ κειμένην, ἵνα τούς ἐν τάφοις κειμένους ζωοποιήσῃ». «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καί Ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο». «Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε ἐν νεκροῖς λογισθέντα»! Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ» Ὁ Κύριος ἀκόμη καί μέσα στόν Τάφο του, εἶναι φοβερός. Δέν εἶναι ἕνας κοινός ἄνθρωπος, πού ἀποθνήσκει ὅπως ὅλοι, ἀλλά εἶναι ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ὁποῖος στήν Παλαιά Δι- αθήκη διέρρηξε τήν Ἐρυθρά Θάλασσα καί ἔσωσε τόν Λαό Του, ἐμφανίστηκε στόν Μωϋσῆ στή φλεγόμενη βάτο, παρέδω- σε τόν Νόμο Του στό ὄρος Σινά μέ θαυμαστά σημεῖα, ἔσωσε τούς Τρεῖς Παῖδες ἀπό τήν κάμινο τοῦ πυρός, ἐμφανίστηκε στούς Προφῆτες ὡς «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», «Θεός ἰσχυ- ρός», «Ἐξουσιαστής», «Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» κ.λπ. Ἡ Ἁγία Γραφή μαρτυρεῖ ὅτι στόν ζωοδόχο Τάφο ὁ Κύριος ἁπλῶς «κοιμᾶται», ὅπως κοιμᾶται τό λιοντάρι, πού κανείς δέν τολμᾶ νά τό ξυπνήσει («ἀναπεσών ἐκοιμήθης ὡς λέων καί ὡς σκύ- μνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;» Γεν. 49,9), ἡ δέ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλη- σίας ἐπισημαίνει: «ὑπνοῖ ἡ ζωή καί ἅδης τρέμει»! Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἀκριβῶς ἡ «ἀφύπνιση» τοῦ Κυρίου ἀπό τόν ζωοδόχο Τάφο Του, ἀφοῦ «οὐκ ἦν δυνατόν κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς τόν Ἀρχηγόν τῆς Ζωῆς». Λαμπροφόροι Ἄγγελοι μετέφεραν τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως πρῶτα στίς Μυροφόρες γυναῖκες καί ἔπειτα στούς ἁγίους Ἀποστόλους καί Μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὑποδεικνύοντας ὡς ἀπόδειξη τόν κενό Τάφο. Ὁ κένος Τάφος γίνεται ἀδιάψευστος μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ζωῆς. Κηρύττει στά πέρατα τῆς οἰκου- μένης ὅτι «ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως» καί ὅτι «ὁ τάφος ἐξήστρα- πται ζωήν». Ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί, προφανῶς, μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου ὁ Πανάγιος Τάφος μαρτυρεῖ, διακηρύσσει καί μετα- δίδει παντοῦ τό μήνυμα καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι ὁ Τάφος, στόν ὁποῖο χιλιάδες προσκυνητές ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου συρρέουν γιά νά προσκυνήσουν στήν ἁγία πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. Εἶναι ὁ Τάφος, τόν ὁποῖο κάθε Χριστιανός ὀνειρεύεται νά προσκυνήσει τουλάχιστον μιά φορά στή ζωή του. Εἶναι ὁ Τάφος, γιά τόν ὁποῖο ὀργανώνονται συνεχῶς προ- σκυνήματα καί ἱερές ἀποδημίες ἀπό παντοῦ. Εἶναι ὁ Τάφος, γιά τήν προσκύνηση τοῦ ὁποίου οἱ Χριστιανοί σέ παλαιότερες ἐποχές ὁδοιποροῦσαν ἡμέρες, ἑβδομάδες καί μῆνες, ἴσως καί χρόνια, σέ πολύ δύσκολες συνθῆκες καί περιστάσεις. Εἶναι ὁ Τάφος, ἀπό τόν ὁποῖο κάθε χρόνο τό Μέγα Σάββατο τό ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἀνάβει μέ ὑπερφυσικό τρόπο τίς δάδες τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί μεταδίδεται ἀπό αὐτές στά πλήθη τῶν πιστῶν. Εἶναι ὁ Τάφος, πού μεταδί- δει πλουσίως θεία Χάρη, δύναμη, χαρά καί ζωή. Προσκυνητός, λοιπόν, ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ Κυρίου καί τιμώμενος ἀπό κάθε πιστό. Ὅπως προσκυνητός εἶναι ὁ Τίμιος Σταῦρος, ἀλλά καί κάθε ὄργανο τοῦ σωτηριώδους Πάθους καί ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τό πρόσωπο καί ἔργο τοῦ Κυρίου! Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό- λεως δέν ὑστερεῖ στήν τιμή πρός τόν Πανάγιο Τάφο. Ἡ Μεγά- λη Παρασκευή, ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου μέ εὔοσμα ἄνθη καί οἱ κατανυκτικές Ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας εἶναι ἀπό τίς πιό χαρακτηριστικές ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τόν Πανάγιο Τάφο, πρός τό Πάθος καί πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Τό κου- βούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου, ἐντός τοῦ ὁποίου τίθεται ἡ (κεντητή συνήθως) Εἰκόνα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ σέ κάθε περίπτωση ἀντίγραφο καί ὁμοίωμα τοῦ Παναγίου Τάφου τῶν Ἱεροσολύμων, ἐντός τοῦ ὁποίου τέθηκε τό πραγματικό Σῶμα τοῦ Κυρίου. Τά τελευταῖα χρόνια ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Ἁγίου Βα- σιλείου, ἐκτός ἀπό τά συνηθισμένα ἄνθη, διακοσμεῖται στίς τέσσερις πλευρές του μέ περίτεχνα ἐκκλησιαστικά σχέδια καί παραστάσεις, πού κατασκευάζονται μέ διακοσμητικές πέρλες. Εἶναι γνωστές ἀπό προηγούμενα ἔτη οἱ παραστάσεις τῶν Μυ- ροφόρων Γυναικῶν, τοῦ Πελεκάνου, πού ζωοποιεῖ τά τέκνα του μέ τό αἷμα του κ.ἄ. Τό φετεινό θέμα τοῦ στολισμοῦ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ναοῦ εἶναι ἀκριβῶς ὁ Πανάγιος Τάφος. Ὁ Τάφος τοῦ Κυρίου, ἔχει σχεδιαστεῖ περίτεχνα, ὥστε νά εἶναι ἐξ ἴσου ὁρατός καί ἀπό τίς τέσσερις πλευρές τοῦ ἱεροῦ κουβουκλίου. Οἱ παραστάσεις του συμπληρώνονται μέ τή μορφή τοῦ Ἀγγέλου, πού ὑποδει- κνύει τόν κενό Τάφο καί τά «ἐντάφια σπάργανα», μεταδίδο- ντας τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί μέ ἐπιγραφές μέ ἀποσπάσματα ἀπό βιβλικά καί ὑμνολογικά κείμενα. Πρόκειται γιά μιά διαδικασία ἀρκετά δύσκολη, ἐπίμονη καί χρονοβόρα. Ἡ κατασκευή τῶν παραστάσεων ἄρχισε ἀρκετούς μῆνες νωρίτερα. Ἀπαίτησε μεγάλη προσοχή, ἐπιμονή, φαντα- σία, ἱκανότητα, τέχνη καί πρό πάντων ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη. Πιστεύουμε ὅτι τό ἀποτέλεσμα ἐπιβραβεύει τούς κόπους τῶν ἐθελοντῶν, πού ἐργάστηκαν γι’ αὐτό τό ἔργο. Σκοπός τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ εἶναι, ὅπως πάντα, μέ τόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου καί μέ κάθε παρόμοια ἐκδή- λωση, ἀφ’ ἑνός μέν νά τιμηθοῦν τά σωτηριώδη γεγονότα τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τό ἴδιο τό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά βοηθηθεῖ ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καί μέ ἐξωτερικά ἐποπτικά μέσα, στό νά συμμε- τάσχει βαθύτερα στό θεῖο Πάθος καί νά ζήσει ἐντονότερα τή χαρά Ἀναστάσεως. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι καί ἡ εὐχή τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως πρός τούς ἐνορίτες του καί πρός κάθε ἄνθρωπο: Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Κύριος καί φέτος, ἀλλά καί κάθε χρόνο, νά βιώσουμε βαθύτερα καί οὐσιαστικότερα τό θεῖο Πάθος καί νά ζήσουμε ἐντονότερα τή χαρά τῆς Ἀναστά- σεως. Καλή Ἀνάσταση! Τρίπολις 27η Μαρτίου 2018 Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Virus-free. www.avast.com

Το Ἱερό Εὐχέλαιο στον Μητροπολιτικό Ναό Τριπόλεως


 

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 4η Ἀπριλίου 2018 μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν  πού εἶχαν συρρεύσει νωρίς τό ἀπόγευμα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Τριπόλεως   τελέσθηκε τό Ἱερό Μυστήριό του Εὐχελαίου.

Κλῆρος καί Λαός  μυρώθηκαν μέ τό ἅγιο μύρο καί ἔλαβαν τήν εὐλογία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά  τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

«σθενε τις ν μν;

προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τς κκλησίας,

καί προσευξάσθωσαν π’ ατόν λείψαντες ατόν

λαίν τνόματι το Κυρίου·

καί εχή τς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα,

καί γερε ατόν Κύριος·

κν μαρτίας πεποιηκώς,

φεθήσεται ατ»

(ακ.ε΄,14-15).

 

  Τά θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συστάθηκαν καί παραδόθηκαν στούς Ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σκοπός τῶν ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι ἡ μετάδοση τῆς ἁγιαστικῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια της Ἐκκλησίας μας.

Ἡ σύσταση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστηρίου στηρίζεται στήν ἐξουσία, πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς Μαθητές Του, «ὥστε θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» καί οἱ Ἀπόστολοι, πιστοί ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς περιοδεῖες τους, μέ ἐνθουσιασμό ὁμολογοῦσαν: «Κύριε καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου».

Τό Εὐχέλαιο εἶναι τό ξεχωριστό αὐτό Μυστήριο, τό ὁποῖο τελεῖται «ἐν Ἐκκλησίᾳ ἤ ἐν οἴκῳ» γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν.

 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κατά τήν ἔξοδό τους γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κήρυτταν μετάνοια, ἀπάλλασσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δαιμονική ἐνέργεια καί θεράπευαν τούς ἀσθενεῖς, χρίοντάς τους μέ ἔλαιον, ὅπως χαρακτηριστικά μας ἀναφέρει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, καί δαιμόνια πολλά ἐξέβαλλον, καί ἤλειφον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον».

Τό εὐλογημένο λάδι εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό χρησιμοποιοῦμε στό Βάπτισμα καί στό ἅγιο Μύρο, εἶναι πηγή φωτός, χρησιμοποιῆται στούς πολυελαίους τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καθώς ἐπίσης τυγχάνει μέσο ἰάσεως στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου κ.ἄ.

Τή Μεγάλη Τετάρτη, πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, τελεῖται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τό ἱερό Εὐχέλαιο, ὅπου πλῆθος κόσμου προστρέχει γιά νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ Μυστηρίου καί νά ζητήσει ἄφεση ἁμαρτιῶν.

 Τήν πρώτη ἀναφορά περί τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ τήν ἀναγινώσκουμε στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀλδεφόθεου: «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».

Δηλαδή, αὐτό σημαίνει ὅτι, ἄν εἶναι κάποιος ἀπό ἐμᾶς ἄρρωστος, καί ὄχι μόνο, πρέπει νά προσκαλέσει τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά τόν ἐπαλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἔτσι, ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει καί θά βοηθήσει τόν ἄρρωστο καί τότε ὁ Κύριός μας θά τόν ἐξαναστήσει ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς, καί ἄν αὐτός ἔχει ἁμαρτίες θά τοῦ τίς συγχωρήσει.

Κατανοοῦμε ὅτι σκοπός τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἴαση τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς νόσου, προϋποθέτοντας τήν πίστη ἑκάστου, ὁ ὁποῖος θά συμμετάσχει στό Μυστήριο.

Κανονικά, ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου γίνεται ἀπό ἑπτά Ἱερεῖς, ὅσα καί τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, ἀλλά καί οἱ εὐχές πού διαβάζονται. Τό Εὐχέλαιο τελεῖται γιά τή ψυχή καί τό σῶμα κάθε ἀνθρώπου πού ἀσθενεῖ. Σέ ἀσθενεῖς πού, ἐξ’ αἰτίας σοβαρῆς ἀσθένειας, εἶναι ἀνίκανοι νά ἐκφράσουν καί νά ὁμολογήσουν τίς ἁμαρτίες τους στόν Ἱερέα - Πνευματικό, εἶναι ἀποδεκτό ὅτι συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο, ἀλλά καί τά ἄλλα ἕξι ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τά μόνα θεραπευτικά μέσα, γιά νά βρεῖ ὁ κάθε χριστιανός τή θεραπεία του. Εἶναι ἡ ὁδός, πού μᾶς ὁδηγεῖ στό πανάγιο Πνεῦμα. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος, γιά νά φτάσουμε στόν ἁγιασμό καί στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτό, ἄς πλησιάζουμε μέ πίστη τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς ζητήσουμε τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας Του, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

π.Ἰ.Σ.

 

 


Virus-free. www.avast.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2018 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ


ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ   &    ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

221 00   ΤΡΙΠΟΛΙΣ   ΤΗΛ.  2710 222286

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΓΑΛΗΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ   ΠΑΣΧΑ   2018

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΕΓ.  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

 

Κυριακή Βαΐων ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Δευτέρα πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Δευτέρα ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Τρίτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Τρίτη ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Τετάρτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Τετάρτη ἀπόγευμα: Ὥρα 4.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου.

 

Μ. Τετάρτη ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Πέμπτη πρωΐ: Ὥρα 7.30 – 9.30 π.μ.

 

Θεία Λειτουργία.

Μ. Πέμπτη ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Παρασκευή πρωΐ: Ὥρα 8.00 - 11.30 π.μ.

Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν.

Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Παρασκευή ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Σάββατον πρωΐ: Ὥρα 7.30 – 9.30 π.μ.

Θεία Λειτουργία.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΣΧΑ

 

 

Μ. Σάββατον ἑσπέρας: Ὥρα 11.00 μ.μ. ἔναρξις.

Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: Ὥρα 12.00 νυκτ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας: Ὥρα 6.00 μ.μ.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱ. Προσκ. Ναόν Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

 

 

Δευτέρα  9/4/2018: Διακανησίμου

Θ. Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον.

 

Τρίτη 10/4/2018: Ἁγίου Ραφαήλ

Θ. Λειτουργία εἰς Ἁγίαν Παρασκευήν.

 

Τετάρτη 11/4/2018: Ὁσίου Λεοντίου ἐν Βλαχέρνη,  Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 

Πέμπτη 12/4/2018: Διακανησίμου

Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 

Παρασκευή 13/4/2018: Ζωοδόχου Πηγῆς

Θ. Λειτουργία εἰς Γρηγοροῦσαν.

 

Σάββατον 14/4/2018: Ἁγίου Νεομ. Δημητρίου

Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 


Virus-free. www.avast.com