Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Το Ἱερό Εὐχέλαιο στον Μητροπολιτικό Ναό Τριπόλεως


 

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 4η Ἀπριλίου 2018 μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν  πού εἶχαν συρρεύσει νωρίς τό ἀπόγευμα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Τριπόλεως   τελέσθηκε τό Ἱερό Μυστήριό του Εὐχελαίου.

Κλῆρος καί Λαός  μυρώθηκαν μέ τό ἅγιο μύρο καί ἔλαβαν τήν εὐλογία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά  τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

«σθενε τις ν μν;

προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τς κκλησίας,

καί προσευξάσθωσαν π’ ατόν λείψαντες ατόν

λαίν τνόματι το Κυρίου·

καί εχή τς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα,

καί γερε ατόν Κύριος·

κν μαρτίας πεποιηκώς,

φεθήσεται ατ»

(ακ.ε΄,14-15).

 

  Τά θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συστάθηκαν καί παραδόθηκαν στούς Ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σκοπός τῶν ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι ἡ μετάδοση τῆς ἁγιαστικῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια της Ἐκκλησίας μας.

Ἡ σύσταση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστηρίου στηρίζεται στήν ἐξουσία, πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς Μαθητές Του, «ὥστε θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» καί οἱ Ἀπόστολοι, πιστοί ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς περιοδεῖες τους, μέ ἐνθουσιασμό ὁμολογοῦσαν: «Κύριε καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου».

Τό Εὐχέλαιο εἶναι τό ξεχωριστό αὐτό Μυστήριο, τό ὁποῖο τελεῖται «ἐν Ἐκκλησίᾳ ἤ ἐν οἴκῳ» γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν.

 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κατά τήν ἔξοδό τους γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κήρυτταν μετάνοια, ἀπάλλασσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δαιμονική ἐνέργεια καί θεράπευαν τούς ἀσθενεῖς, χρίοντάς τους μέ ἔλαιον, ὅπως χαρακτηριστικά μας ἀναφέρει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, καί δαιμόνια πολλά ἐξέβαλλον, καί ἤλειφον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον».

Τό εὐλογημένο λάδι εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό χρησιμοποιοῦμε στό Βάπτισμα καί στό ἅγιο Μύρο, εἶναι πηγή φωτός, χρησιμοποιῆται στούς πολυελαίους τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καθώς ἐπίσης τυγχάνει μέσο ἰάσεως στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου κ.ἄ.

Τή Μεγάλη Τετάρτη, πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, τελεῖται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τό ἱερό Εὐχέλαιο, ὅπου πλῆθος κόσμου προστρέχει γιά νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ Μυστηρίου καί νά ζητήσει ἄφεση ἁμαρτιῶν.

 Τήν πρώτη ἀναφορά περί τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ τήν ἀναγινώσκουμε στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀλδεφόθεου: «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».

Δηλαδή, αὐτό σημαίνει ὅτι, ἄν εἶναι κάποιος ἀπό ἐμᾶς ἄρρωστος, καί ὄχι μόνο, πρέπει νά προσκαλέσει τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά τόν ἐπαλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἔτσι, ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει καί θά βοηθήσει τόν ἄρρωστο καί τότε ὁ Κύριός μας θά τόν ἐξαναστήσει ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς, καί ἄν αὐτός ἔχει ἁμαρτίες θά τοῦ τίς συγχωρήσει.

Κατανοοῦμε ὅτι σκοπός τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἴαση τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς νόσου, προϋποθέτοντας τήν πίστη ἑκάστου, ὁ ὁποῖος θά συμμετάσχει στό Μυστήριο.

Κανονικά, ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου γίνεται ἀπό ἑπτά Ἱερεῖς, ὅσα καί τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, ἀλλά καί οἱ εὐχές πού διαβάζονται. Τό Εὐχέλαιο τελεῖται γιά τή ψυχή καί τό σῶμα κάθε ἀνθρώπου πού ἀσθενεῖ. Σέ ἀσθενεῖς πού, ἐξ’ αἰτίας σοβαρῆς ἀσθένειας, εἶναι ἀνίκανοι νά ἐκφράσουν καί νά ὁμολογήσουν τίς ἁμαρτίες τους στόν Ἱερέα - Πνευματικό, εἶναι ἀποδεκτό ὅτι συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο, ἀλλά καί τά ἄλλα ἕξι ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τά μόνα θεραπευτικά μέσα, γιά νά βρεῖ ὁ κάθε χριστιανός τή θεραπεία του. Εἶναι ἡ ὁδός, πού μᾶς ὁδηγεῖ στό πανάγιο Πνεῦμα. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος, γιά νά φτάσουμε στόν ἁγιασμό καί στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτό, ἄς πλησιάζουμε μέ πίστη τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς ζητήσουμε τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας Του, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

π.Ἰ.Σ.

 

 


Virus-free. www.avast.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2018 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ


ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ   &    ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

221 00   ΤΡΙΠΟΛΙΣ   ΤΗΛ.  2710 222286

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΓΑΛΗΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ   ΠΑΣΧΑ   2018

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΕΓ.  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

 

Κυριακή Βαΐων ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Δευτέρα πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Δευτέρα ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Τρίτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Τρίτη ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Τετάρτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 – 8.30 π.μ.

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων.

 

Μ. Τετάρτη ἀπόγευμα: Ὥρα 4.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου.

 

Μ. Τετάρτη ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

 

Μ. Πέμπτη πρωΐ: Ὥρα 7.30 – 9.30 π.μ.

 

Θεία Λειτουργία.

Μ. Πέμπτη ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Παρασκευή πρωΐ: Ὥρα 8.00 - 11.30 π.μ.

Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν.

Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Παρασκευή ἑσπέρας: Ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἀρχιερατική Χοροστασία).

 

Μ. Σάββατον πρωΐ: Ὥρα 7.30 – 9.30 π.μ.

Θεία Λειτουργία.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΣΧΑ

 

 

Μ. Σάββατον ἑσπέρας: Ὥρα 11.00 μ.μ. ἔναρξις.

Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: Ὥρα 12.00 νυκτ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας: Ὥρα 6.00 μ.μ.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱ. Προσκ. Ναόν Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

 

 

Δευτέρα  9/4/2018: Διακανησίμου

Θ. Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον.

 

Τρίτη 10/4/2018: Ἁγίου Ραφαήλ

Θ. Λειτουργία εἰς Ἁγίαν Παρασκευήν.

 

Τετάρτη 11/4/2018: Ὁσίου Λεοντίου ἐν Βλαχέρνη,  Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 

Πέμπτη 12/4/2018: Διακανησίμου

Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 

Παρασκευή 13/4/2018: Ζωοδόχου Πηγῆς

Θ. Λειτουργία εἰς Γρηγοροῦσαν.

 

Σάββατον 14/4/2018: Ἁγίου Νεομ. Δημητρίου

Θ. Λειτουργία εἰς Νεομάρτυρα Δημήτριον.

 


Virus-free. www.avast.com

Ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καί δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου

«πιστάς σύ τ τφ, θαυματουργέ Κριε, ν τ Βηθανίᾳ, Λαζρου, τοτον δκρυσας, νμ τς φσεως, πιστοποιν σου τήν σρκα, ησο Θες μου, ν περ προσεληφας».

«Τ ατ μρ, Σαββτ πρό τν Βαΐων, ορτζομεν τήν γερσιν το γου καί δικαου, φλου το Χριστο, Λαζρου το τετραημρου. 

Θρηνες ησο, τοτο θνητς οσας.

Ζωος φλον σου, τοτο θεας σχος.

Τας το σο φλου Λαζρου πρεσβεαις, Χριστέ Θες, λησον μς, μν».

 

Τό Σάββατο το Λαζάρου εναι μία πό τίς μεγαλύτερες ορτές τς ρθόδοξου κκλησίας μας καί θεωρεται «πρώτη γεύση» τς Μεγάλης βδομάδας.

Μέρα νίκης τς ζως πί το θανάτου.

Μέρα χαρς, πού προοικονομε τή χαρμολύπη τς Μεγάλης βδομάδας καί τς ναστάσεως, πού κολουθε.

νάσταση το Λαζάρου εναι μιά γιορτή διαίτερα προσφιλής στόν λληνικό λαό.

πό τή μιά κρη τς λλάδας ς τήν λλη πολλά θιμα τιμον τήν λαμπρή ατή μέρα.

Γιά χάρη το Λάζαρου, λοιπόν, σήμερα, 31 Μαρτίου 2018, τά παιδιά το Κατηχητικο Σχολείου το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως κκλησιάστηκαν στόν Μητροπολιτικό μας Ναό καί 

μετά τό πέρας τς Θείας Λειτουργίας μοιράστηκαν νηστήσιμα κουλουράκια πού τά νομάζουν «Λαζαράκια», μέ τήν εχή νά πορευτομε μέ ταπεινότητα καί μέ γάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας, στήν νάσταση του Κυρίου.

Μέ τό καλό τό Πάσχα! 

   + π.Ι.Σ.

image1.jpeg


Virus-free. www.avast.com

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως στον Μητροπολιτικό Ναό Τριπόλεως


Με κατάνυξη και κατά το Τυπικό που ορίζει η Εκκλησία μας εορτάστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

 Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως». Στην αγρυπνία (σ. ή στον Όρθρο) αυτής της ημέρας, μετά από τη Μεγάλη Δοξολογία, ο Σταυρός λιτανεύεται σε μια σεμνή πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδομάδα οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του Σταυρού.

Ένας μεγάλος θεολόγος του αιώνα μας ο μακαριστός π. Αλεξάνδρος Σμέμαν αναφορικά με την σημερινή εορτή σημειώνει ότι το θέμα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην υμνολογία αυτής της Κυριακής, παρουσιάζεται όχι μέσα στα πλαίσια του πόνου αλλά της νίκης και της χαράς. Ακόμα δε περισσότερο οι Ειρμοί του Κανόνα της Κυριακής είναι από την πασχαλινή ακολουθία,«Αναστάσεως ημέρα», και ο Κανόνας είναι παράφραση του αναστάσιμου Κανόνα (Σταυροαναστάσιμος Κανόνας).

Είναι εύκολο να διακρίνουμε το νόημα όλων αυτών. Βρισκόμαστε στην μέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη μια πλευρά η φυσική και πνευματική προσπάθεια, αν είναι συστηματική και συνεχής, αρχίζει να μας γίνεται αισθητή, το φόρτωμα να γίνεται πιο βαρύ, η κόπωση πιο φανερή.

Έχουμε ανάγκη από βοήθεια και ενθάρρυνση. Από την άλλη πλευρά, αφού αντέξουμε αυτή την κόπωση και έχουμε αναρριχηθεί στο βουνό μέχρι αυτό το σημείο, αρχίζουμε να βλέπουμε το τέλος της πορείας μας και η ακτινοβολία του Πάσχα γίνεται πιο έντονη. Η Σαρακοστή είναι η σταύρωση του εαυτού μας, είναι η εμπειρία – περιορισμένη βέβαια – που αποκομίζουμε από την εντολή του Χριστού που ακούγεται στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μοι» (Μάρκ. 8,34). Αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό μας και ν΄ ακολουθήσουμε το Χριστό αν δεν ατενίζουμε το Σταυρό που Εκείνος σήκωσε για να μας σώσει.
Ο δικός Του Σταυρός, όχι ο δικός μας, είναι εκείνος που μας σώζει. Ο δικός Του Σταυρός είναι εκείνος που δίνει νόημα αλλά και δύναμη στους άλλους. Αυτό μας εξηγεί το συναξάρι της Κυριακής αυτής:

«Τη αυτή ημέρα Κυριακή τρίτη των Νηστειών, την προσκύνησιν εορτάζομεν του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού». Επειδή στη διάρκεια της νηστείας των σαράντα ημερών, κατά κάποιο τρόπο, και μείς σταυρωνόμαστε, νεκρωνόμαστε από τα πάθη, έχουμε την πίκρα της ακηδίας και της πτώσης, γι΄ αυτό υψώνεται ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός, για αναψυχή και υποστήριξή μας· μας θυμίζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού και μας παρηγορεί… Είμαστε σαν τους οδοιπόρους σε δύσκολο και μακρινό δρόμο που κατάκοποι, αν βρούν κάποιο ευσκιόφυλλο δένδρο κάθονται για λίγο ν΄αναπαυθούν και ανανεωμένοι συνεχίζουν το δρόμο τους. Έτσι και τώρα τον καιρό της νηστείας και στο δύσκολο ταξίδι της προσπάθειας, ο ζωηφόρος Σταυρός φυτεύτηκε στο μέσον του δρόμου από τους αγίους Πατέρες για να μας δώσει άνεση και αναψυχή, για να μας ενθαρρύνει στην υπόλοιπη προσπάθειά μας.

Ή, για να δώσουμε και ένα άλλο παράδειγμα: όταν έρχεται ένας βασιλιάς, πριν απ’ αυτόν πορεύονται τα διακριτικά του γνωρίσματα, τα σκήπτρα, τα σύμβολα του και ύστερα εμφανίζεται ο ίδιος χαρούμενος για τη νίκη και μαζί του χαίρονται και όλοι οι υπήκοοί του· έτσι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που σε λίγο θα μας δείξει τη νίκη Του κατά του θανάτου Του και θα εμφανιστεί μετά δόξης την ημέρα της αναστάσεως, μας στέλνει πρώτα το σκήπτρο Του, τη βασιλική σημαία, το ζωοποιό Σταυρό ώστε να μας προετοιμάσει να δεχτούμε και τον ίδιο τον Βασιλιά και να Τον δοξάσουμε για τη νίκη…
Με το ζωοποιό Σταυρό γλυκαίνει την πικρία που νοιώθουμε από τη νηστεία, μας ενισχύει στην πορεία μας στην έρημο έως ότου φτάσουμε στην πνευματική Ιερουσαλήμ με την ανάσταση Του… Επειδή ο Σταυρός λέγεται Ξύλον Ζωής και είναι εκείνο το ξύλο που φυτεύτηκε στον Παράδεισο,γι΄ αυτό και οι θείοι Πατέρες τοποθέτησαν τούτο στο μέσον της Σαρακοστής, για να μας θυμίζει του Αδάμ της ευδαιμονία και την πτώση του από αυτή· να μας θυμίζει ακόμα ότι με τη συμμετοχή μας στο παρόν Ξύλο δεν πεθαίνουμε πια αλλά ζωογονούμαστε».

 

Καλή δύναμη και καλό υπόλοιπο της Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαροκοστής.   
 
 
ΧΑΜ

Virus-free. www.avast.com

4 Λεωφορεία από την Τρίπολη στην Πάτρα για το Τίμιο Ξύλο.

  Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2017 οι ενορίες του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Τρύφωνος Τριπόλεως πραγματοποιήσαν Προσκυνηματική εξόρμηση στην πόλη των Πατρών για να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία του Ζωηφόρου Τιμίου Ξύλου εκ του Σταυρού του Κυρίου μας.
  Ο Πολύτιμος αυτός Θησαυρός, βρίσκεται αυτές τις ημέρες κατόπιν ενεργειών του συντοπίτου μας  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ, εν όψει και της μεγάλης εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως, που εόρτασαμε την παρελθούσαν  Κυριακή,  από το Σκευοφυλάκιο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και τα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ  όπου φυλάσσεται  προς ευλογίαν και στηριγμόν του ευσεβούς δοκιμαζομένου λαού μας.

Τους πιστούς από την Τρίπολη συνόδευαν Εφημέριοι των Ενοριών. Το Τίμιον Ξύλο θα παραμείνει προς προσκύνησιν μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου. Σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να μεταβεί ένα ακόμα λεωφορείο από την πόλη μας στην Πάτρα.
 

 
ΧΑΜπίτας

  

Virus-free. www.avast.com