Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τί ὀνομάζουμε Τριώδιο — Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου.


Τί ὀνομάζουμε Τριώδιο καί τί εἶναι αὐτό τό λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας;
Τριώδιο εἶναι τό λειτουργικό βιβλίο, πού ἀποτελεῖται ἀπό ὕμνους, ἱερές Ἀκολουθίες καί Συναξάρια τῆς περιόδου πού προετοιμάζουν τούς Χριστιανούς γιά τό ἅγιο καί ἱερό Πάσχα.
Ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας αὐτῆς, ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί λήγει τό ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ὁ ὅρος «Τριώδιο» (ἀπό τίς λέξεις «τρία» καί «ᾠδή») ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς Κανόνες τῶν Ἀκολουθιῶν, πού περιέχονται σέ αὐτό, ἔχουν μόνο τρεῖς ᾠδές: τήν 8η καί τήν 9η πάντοτε, ὕστερα δέ μία ἀπό τίς πέντε πρῶτες.
Τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει ὅτι τό Σάββατο στόν Ἑσπερινό τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὁ Δεξιός Ἱεροψάλτης κατέρχεται ἀπό τό Ἀναλόγιό του καί λαμβάνει τό Τριώδιο, πού βρίσκεται κάτω ἀπό τήν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στό Τέμπλο, κάνει τρεῖς μετάνοιες, προσκυνᾶ τόν Κύριο καί πηγαίνει ξανά στό Ἀναλόγιό του, ὅπου καί ἄρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἄκρως διδακτική παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, τήν ὁποία ὁ Κύριος διηγήθηκε, προκειμένου νά διδάξει τήν ἀρετή τῆς ταπεινώσεως καί νά στηλιτεύσει τήν ἔπαρση, μέ μοναδικό σκοπό τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.
Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, μέ τρόπο ἁπλό καί κατανοητό, μᾶς μεταφέρει τήν παραβολή αὐτή ὡς ἑξῆς:
«Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην … ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό ἱερόν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθείς πρός ἑαυτόν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἤ καί ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δίς τοῦ Σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Ὁ δέ τελώνης μακρόθεν ἐστώς οὐκ ἤθελεν οὐδέ τούς ὀφθαλμούς εἰς τόν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τό στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὖτος δεδικαιωμένος εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ ἤ γάρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Λουκ. 18,10-14).
Οἱ Φαρισαῖοι τήν ἐποχή ἐκείνη ἐκπροσωποῦσαν τήν ὑποκρισία, τήν ἐγωιστική αὐτάρκεια καί ἔπαρση, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀποκομμένοι ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἰουδαϊκή κοινωνία, ἀποτελοῦσαν, λαθεμένα, τό μέτρο συγκρίσεως τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἠθικῆς γιά τούς Ἰουδαίους. Ἀντιθέτως οἱ Τελῶνες ἦσαν ἡ προσωποποίηση τῆς ἀδικίας καί τῆς ἁμαρτίας. Ὡς εἰσπράκτορες φόρων, οἱ Τελῶνες διέπρατταν ἀδικίες, κλοπές, ἐκβιασμούς, τοκογλυφίες καί ἄλλες εἰδεχθεῖς ἀνομίες καί γι' αὐτό δικαιολογημένα τούς μισοῦσε ὁ λαός.
Δύο ἀντίθετοι τύποι τῆς κοινωνίας, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν τίς δύο αὐτές τάξεις, ἀνέβηκαν στόν Ναό νά προσευχηθοῦν. Ὁ πρῶτος, ὁ κατ’ ὄνομα καί χαρακτηρισμό εὐσεβής, ἔχοντας τήν αὐτάρκεια τῆς δῆθεν εὐσέβειάς του ὡς δεδομένη, στάθηκε μέ ἔπαρση μπροστά στόν Θεό καί ἄρχισε νά ἀπαριθμεῖ τίς ἀρετές του. Τίς ἐξέθετε προκλητικότατα μέ τέτοιο τρόπο ὥστε ἀπαιτοῦσε, θά λέγαμε, ἀπό τόν Θεό νά τόν ἐπιβραβεύσει γι' αὐτές. Γιά νά πετύχει τόν στόχο του καί νά πιστεύει ὅτι εἶναι ἀρεστός στόν Θεό, ἔκανε ἀήθη σύγκριση τοῦ ἑαυτοῦ του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα, τή συγκεκριμένη στιγμή, μέ τόν συμπροσευχόμενο στόν Ναό Τελώνη.
Ἀντίθετα, ὁ ἁμαρτωλός Τελώνης, συναισθανόμενος τήν δεινή του κατάσταση καί γνωρίζοντας τά λάθη καί τά πάθη του, μέ συντριβή καί ταπείνωση ζητᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πιστεύοντας ὅτι μόνο μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά βρεῖ τή λύτρωση καί τήν ἀγαλλίαση τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδιᾶς του. Αὐτή ἡ μετάνοιά του τόν δικαιώνει μπροστά στόν Θεό. Γίνεται δεκτή ἡ προσευχή του, σέ ἀντίθεση μέ τόν ὑποκριτή Φαρισαῖο, τοῦ ὁποίου ἡ προσευχή ὄχι μόνο δέν ἔγινε δεκτή, ἀλλά συσώρευσε στόν ἑαυτό του περισσότερο κρῖμα καί περισσότερες ἁμαρτίες, ἐξαιτίας τῆς ἐγωπάθειάς του.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νά εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου ἀφιερωμένη στή διδακτική αὐτή παραβολή τοῦ Κυρίου γιά νά συνειδητοποιήσουν οἱ πιστοί πώς ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ ἀγιάτρευτη ρίζα τοῦ κακοῦ στόν ἄνθρωπο. Αὐτή τόν κρατᾶ μακριά ἀπό τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ἡ ταπείνωση εἶναι τό σωτήριο ἀντίδοτο τῆς καταστροφικῆς πορείας, στήν ὁποία ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο ἡ ἐγωπάθεια.
Μέ πολύ ἁπλά λόγια, τό Τριώδιο εἶναι ἡ χρονική περίοδος πού οἱ Χριστιανοί μας ἑτοιμάζονται γιά τήν νηστεία τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί τό ἅγιο Πάσχα.
Οἱ ἑβδομάδες πού μας ὁδηγοῦν πρός τό ἅγιο Πάσχα εἶναι οἱ ἑξῆς:
Ἡ πρώτη εἶναι ἡ Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, πού προτρέπει τούς Χριστιανούς νά εἶναι ταπεινοί, ὅπως ὁ Τελώνης, καί ὄχι ὑπερήφανοι, ὅπως ὁ Φαρισαῖος.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ Κυριακή του Ἀσώτου, πού μᾶς διδάσκει τήν ἀξία τῆς μετάνοιας καί τό μεγαλεῖο τῆς συγχωρήσεως.
Ἡ τρίτη εἶναι ἡ Κυριακή της Ἀπόκρεω, ὅπου ἀναφέρεται στήν Δευτέρα Παρουσία, στήν Κρίση πού θά λάβει χώρα, καθώς καί στήν χριστιανική ἀγάπη. Ὀνομάζεται ἔτσι, ἐπειδή εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα πού οἱ Χριστιανοί ἐπιτρέπεται νά φᾶνε κρέας.
Ἡ τέταρτη εἶναι ἡ Κυριακή της Τυροφάγου ἤ Τυρινῆς καί ἀναφέρεται στήν ἐξορία τῶν πρωτόπλαστων ἀπό τόν Παράδεισο.
Ἡ ἑπόμενη μέρα ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυροφάγου ἤ Τυρινῆς εἶναι ἡ Καθαρά Δευτέρα, ἡ ἀρχή τῆς μεγάλης νηστείας, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπου εἶναι μία περίοδος νηστείας, προσευχῆς, καί περισυλλογῆς, πού μᾶς προετοιμάζει γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὀνομάζεται «Τεσσαρακοστή», γιατί μιμεῖται τήν σαρανταήμερη νηστεία, πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Ἐπίσης, λέγεται «Μεγάλη», γιά νά ξεχωρίζει ἀπό τήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.
Εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας γιά ὅλους ἐμᾶς, Κληρικούς καί Λαϊκούς, τούς ὅπου γῆς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, αὐτή ἡ Κυριακή νά εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς μετάνοιάς μας καί ἡ διδακτική αὐτή παραβολή νά γίνει τό ἐφαλτήριο μιᾶς νέας πνευματικῆς ζωῆς, ἀπαλλαγμένης ἀπό τίς πολλές μας ἁμαρτίες, μιά πνευματική ζωή ὁμοιάζουσα πρός κλίμακα ἀπό γῆς πρός οὐρανό, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει ὅλους μας στόν Βασιλέα καί Ἀναστάντα Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσμένει στήν ἀγκαλιά Του γιά νά μᾶς σκεπάσει, «ὅν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία αὐτῆς ὑπό τάς πτέρυγας».
 + π.Ι.Σ.Δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως ὥρα 9 - 10 ἐσπερινή τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευὲς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

 

Τὴν ἐρχομένη  Παρασκευή τό ἑσπέρας τῆς  23ης Φεβρουαρίου 2018 καθώς καί τίς λοιπές Παρασκευές στίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει νά τελοῦνται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου καὶ  ὥρα 7.00μ.μ.  θά  τελεῖται  ἡ πρώτη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως.

Ἐπιπροσθέτως εἰς τόν Μητροπολιτικό μας Ναό, τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευὲς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης     Τεσσαρακοστῆς θὰ ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥρα 9 - 10 ἐσπερινή  διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες, μαθητές  καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.

Στήν δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου θά χοροστατεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ  ἐργαζόμενοι, οἱ νέοι μας, οἱ μαθητές τῶν Σχολείων μας, οἱ ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας ὅπως συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω Ἀκολουθία ἡ ὁποία τελεῖται ἀποκλειστικά γιά αὐτούς μέ στόχο τήν πνευματική  ἀνάταση ὅλων μας.

 

                                                                                          +π.Ι.Σ.

Fwd: Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως λαμβάνει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα τήν Κυρ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

 

  Πρόσκλησις

 

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως λαμβάνει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα τήν Κυριακή 21η Ιανουαρίου 2018 στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου καί ὥρα 10.30 πρωινή.

Τήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά εὐλογήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ἡ εἴσοδος θά εἶναι ἐλεύθερη, ἐνῶ θά ὑπάρχει  λαχειοφόρος ἀγορά μέ σκοπό τήν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Τά δῶρα τά ὁποῖα θά κληρωθοῦν εἶναι προσφορά ἐνοριτῶν καί Τριπολιτῶν, πού στηρίζουν τήν Ἐνορία τοῦ ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μας.

Σᾶς προσκαλοῦμε καί σᾶς περιμένουμε στήν ὡς ἄνω ἐκδηλωση, ὥστε νά λάβουμε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί νά ἀνταλλάξουμε εὐχές γιά τό Νέο Ἔτος.

 

Διά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ

 

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΕΩΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

Τήν Κυριακή 21η Ἰανουαρίου 2018  στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Ἀρχιερέων τῶν θεοφιλῶς Ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱερά Μητρόπολι Μαντινείας καί Κυνουρίας, καθώς καί ὅλων τῶν Ἱερέων τῶν Ἱερατευσάντων εὐλαβῶς  στόν Μητροπολιτικό Ναό καί τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν καί δωρητῶν αὐτοῦ.

Ἐπίσης τήν Κυριακή 21ην Ἰανουαρίου ἔ.ἔ. καί ὥρα 11ην πρωϊνήν  ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά εὐλογήση τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τῆς Ἐνορίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Πλατεία Ἀνεξαρτησίας ( Ἐθνάρχου Μακαρίου)  

Σᾶς προσκαλοῦμε  νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τίς  ἐκδηλώσεις  αὐτές  τῆς τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


ἱερά Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

 ΙΕΡΑ   ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

    Τήν Παρασκευή  19 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 8.00 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως   θά τελεσθῇ ἱερά  Ἀγρυπνία,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου  ἐνδόξου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς καί φιλέορτοι Χριστιανοί νά προσέλθουν στήν παραπάνω ἱερά Ἀκολουθία, τιμῶντες τόν Ἅγιον.

 

                               Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ

                    Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com