Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη


Ὑπὲρ τὴν Πόρνην Ἀγαθὲ ἀνομήσας,

δακρύων ὄμβρους οὐδαμῶς σοι προσῆξα,

ἀλλὰ σιγῇ δεόμενος προσπίπτω σοι,

πόθῳ ἀσπαζόμενος, τοὺς ἀχράντους σου πόδας,

ὅπως μοι τὴν ἄφεσιν, ὡς Δεσπότης παράσχῃς,

τῶν ὀφλημάτων κράζοντι Σωτήρ

. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥῦσαί με.

 

Τροπάριο της Κασσιανής

 

Κύριε,  ν πολλας μαρτίαις περιπεσοσα γυνή,

τν σν ασθομένη θεότητα, μυροφόρου ναλαβοσα τάξιν,

δυρομένη, μύρα σοι, πρ τονταφιασμο κομίζει.

Ομοι! λέγουσα, τι νύξ μοι πάρχει, οστρος κολασίας,

ζοφώδης τε κα σέληνος ρως τς μαρτίας.

Δέξαι μου τς πηγς τν δακρύων,

 νεφέλαις διεξάγων τς θαλάσσης τ δωρ

κάμφθητί μοι πρς τος στεναγμος τς καρδίας,

 κλίνας τος ορανος τφάτ σου κενώσει.

Καταφιλήσω τος χράντους σου πόδας,

ποσμήξω τούτους δ πάλιν τος τς κεφαλς μου βοστρύχοις ν ν τ παραδείσ Εα τδειλινόν,

κρότον τος σν χηθεσα, τφόβ κρύβη.

μαρτιν μου τ πλήθη κακριμάτων σου βύσσους

τίς ξιχνιάσει, ψυχοσστα Σωτήρ μου;

Μή με τν σν δούλην παρίδς,  μέτρητον χων τ λεος.

 

 

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη

 

Δυό γυναῖκες, λέγουσιν οἱ κριτικώτεροι τῶν Εὐαγγελίων ἑρμηνευταί, ἤλειψαν τόν Κύριον μύρω, ἡ  μέν πολύν καιρόν πρό τοῦ πάθους αὐτοῦ, ἡ δέ πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί ἡ μέν ὑπῆρχε πόρνη καί ἁμαρτωλή, ἡ δέ σώφρων καί ἐνάρετος. Τοῦ εὐλαβοῦς τούτου ἔργου τήν μνήμην ἐπιτελοῦσα σήμερον ἡ Ἐκκλη­σία, καί εἰς τό πρόσωπον τῆς πόρνης αὐτό ἀναφέρουσα, συναναφέρει ἐνταυτῶ  καί τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ἅπερ ἀμφότερα ἐπράχθησαν, κατά τήν ἱστορικήν του Ματθαίου σειράν, δυό ἡμέρας πρό τοῦ νομικοῦ πάσχα, Μαρτίου κα ΄, ἡμερα Τετράδι τῆς ἑβδομάδος.

Ἡ γυνή λοιπόν ἐκείνη ἤλειψε διά τοῦ μύρου τήν κε­φαλήν καί τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί διά τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἀπεσπόγγισεν αὐτούς.

 Τό πολύτιμον ἐκεῖνο μῦρον ἔξετιμήθη 300 δηνάρια, ἤ περίπου 15 φλωρία βενετι­κά. 

Ἐκ τῶν μαθητῶν ἐξόχως ὁ φιλάργυροα Ἰούδας σκανδαλίζεται, τάχα διά τήν ἀπώλειαν τοιούτου μύρου. 

Ὁ  Ἴησοῦς ἐπιπλήττει αὐτόν, ἵνα μή ἐνοχλῆ τήν γυναῖκα καί ὁ Ἰούδας ἀγανακτῶν πορεύεται πρός τούς ἀρχιερεῖς, σύνηγμένους εἰς τήν αὐλην τοῦ Καϊάφα καί συμβουλευόμε­νους ἤδη κατά τοῦ 'Ιησοῦ καί συμφωνήσας μετ' αὐτῶν τήν προδοσίαν τοῦ διδασκάλου διά τριάκοντα ἀργύρια, ἀπό τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτόν παραδῶ. Ἕνεκα τούτου  ἐλαβεν  ἀρχήν  ἀπ' αὐτῶν  τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἡ νηστεία τῆς Τετράδος.

                                             + π.Ι.Σ


 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ


Ὅτέ οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί,

ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο,

τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής,

φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο

καί ἀνόμοις κριταῖς,

σέ τόν δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι·

Βλέπε, χρημάτων ἐραστά,

τόν διά ταῦτα ἀγχόνη χρησάμενον

φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν,

τήν διδασκάλω τοιαῦτα τολμήσασαν.

Ὁ περί πάντας ἀγαθός,

Κύριε, δόξα σοί.

 

Κατά τό ἑσπέρας τῆς σήμερον, ἥτις ἦν τότε ἡ πρό τῶν ἀζύμων ἡμέρα, τουτέστιν ἡ τοῦ νομι­κοῦ πάσχα παραμονή Μαρτίου κβ', ἡμέρα Πέμπτη τῆς ἑβδομάδος, συνεδείπνησεν ἐν τῆ πόλει ὁ Ἰησοῦς μετά τῶν δώδεκα μαθητῶν.

        Εὐλόγησε τόν ἄρτον καί τόν οἶνον, καί παρέδωκε τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας.

       Ἔνιψε τούς πόδας τῶν μαθητῶν, εἰς ὑπόδειγμα ταπεινώσεως.

        Εἶπε παρρη­σία, ὅτι εἷς ἐξ αὐτῶν ἐμελέτα τήν κατ' αὐτοῦ προδοσίαν καί ἔδειξε τόν προδότην, δούς εἰς τόν Ἰούδαν ἄρτου τεμάχιον βεβαμμένον εἰς τοῦ τρυβλίου τόν ζωμόν.

        Ἐξελθόντος ἐκείνου παρευθύς, ἐδίδαξε τούς μαθητάς τά ὑπερφυᾶ καί τελευταῖα μαθήματα, ὅσά ἐμπεριέχονται εἰς τό ὄρός τῶν Ἐλαιῶν, καί ἐκεῖ ἄρχεται λυπεῖσθαι καί ἀδημονεῖν.

       Ἀναχωρεῖ κατ' ἰδίαν, καί κλίνας τά γόνατα προσεύχεται ἐκτενῶς· καί ἐκ τῆς πολλῆς ἀγωνίας γίνεται ὁ ἱδρώς αὐτοῦ ὡς αἵματος πηκτοῦ κόμβοι, πίπτοντες εἰς τήν γῆν.

       Μόλις πληροῖ τήν ἐναγώνιον ἐκείνην προσευχήν καί ἰδού φθάνει καί ὁ Ἰούδας μετά στρατιωτῶν ἐνόπλων καί ὄχλου πολλοῦ, καί χαιρετίσας, καί φιλήσας δολίως τόν διδάσκαλόν, παραδίδει αὐτόν.

        Συλλαμβάνεται λοιπόν ὁ Ἰησοῦς καί φέρεται δέσμιος πρός τούς ἀρχιερεῖς Ἄνναν καί Καϊάφαν.

       Οἱ μαθηταί σκορπίζονται καί ὁ θερμότερος τῶν ἄλλων Πέτρος ἀκολουθήσας αὐτῶ μέχρι  τῆς ἀρχιερατικῆς αὐλῆς, ἀρνεῖται καί αὐτός τελευταῖον ὅτι ἐστίν αὐτοῦ μαθητής.

       Ὁ δέ θεῖος διδάσκαλος παριστάνεται ἔμπροσθεν τοῦ παρανόμου συνεδρίου, ἐξετάζεται περί τῶν μαθη­τῶν καί τῆς  διδαχῆς αὐτοῦ, ἐξορκίζεται εἰς τόν Θεόν ἵνα εἴπη ἐάν αὐτός ὑπάρχη τωόντι    ὁ Χρι­στός· καί εἰπών τήν ἀλήθειαν κρίνεται θανάτου ἔνοχος, τάχα ὡς βλασφημήσας.

        Ἐφεξῆς ἐμπτύεται εἰς τό πρόσωπον, ραπίζεται, ἐμπαίζεται παντοιοτρόπως δι’ ὅλης τῆς νυκτός ἕως πρωίας.

                                                                                                                                                                  + π.Ι.Σ.
 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη


Ὑπὲρ τὴν Πόρνην Ἀγαθὲ ἀνομήσας,

δακρύων ὄμβρους οὐδαμῶς σοι προσῆξα,

ἀλλὰ σιγῇ δεόμενος προσπίπτω σοι,

πόθῳ ἀσπαζόμενος, τοὺς ἀχράντους σου πόδας,

ὅπως μοι τὴν ἄφεσιν, ὡς Δεσπότης παράσχῃς,

τῶν ὀφλημάτων κράζοντι Σωτήρ

. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥῦσαί με.

 

Τροπάριο της Κασσιανής

 

Κύριε,  ν πολλας μαρτίαις περιπεσοσα γυνή,

τν σν ασθομένη θεότητα, μυροφόρου ναλαβοσα τάξιν,

δυρομένη, μύρα σοι, πρ τονταφιασμο κομίζει.

Ομοι! λέγουσα, τι νύξ μοι πάρχει, οστρος κολασίας,

ζοφώδης τε κα σέληνος ρως τς μαρτίας.

Δέξαι μου τς πηγς τν δακρύων,

 νεφέλαις διεξάγων τς θαλάσσης τ δωρ

κάμφθητί μοι πρς τος στεναγμος τς καρδίας,

 κλίνας τος ορανος τφάτ σου κενώσει.

Καταφιλήσω τος χράντους σου πόδας,

ποσμήξω τούτους δ πάλιν τος τς κεφαλς μου βοστρύχοις ν ν τ παραδείσ Εα τδειλινόν,

κρότον τος σν χηθεσα, τφόβ κρύβη.

μαρτιν μου τ πλήθη κακριμάτων σου βύσσους

τίς ξιχνιάσει, ψυχοσστα Σωτήρ μου;

Μή με τν σν δούλην παρίδς,  μέτρητον χων τ λεος.

 

 

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη

 

Δυό γυναῖκες, λέγουσιν οἱ κριτικώτεροι τῶν Εὐαγγελίων ἑρμηνευταί, ἤλειψαν τόν Κύριον μύρω, ἡ  μέν πολύν καιρόν πρό τοῦ πάθους αὐτοῦ, ἡ δέ πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί ἡ μέν ὑπῆρχε πόρνη καί ἁμαρτωλή, ἡ δέ σώφρων καί ἐνάρετος. Τοῦ εὐλαβοῦς τούτου ἔργου τήν μνήμην ἐπιτελοῦσα σήμερον ἡ Ἐκκλη­σία, καί εἰς τό πρόσωπον τῆς πόρνης αὐτό ἀναφέρουσα, συναναφέρει ἐνταυτῶ  καί τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ἅπερ ἀμφότερα ἐπράχθησαν, κατά τήν ἱστορικήν του Ματθαίου σειράν, δυό ἡμέρας πρό τοῦ νομικοῦ πάσχα, Μαρτίου κα ΄, ἡμερα Τετράδι τῆς ἑβδομάδος.

Ἡ γυνή λοιπόν ἐκείνη ἤλειψε διά τοῦ μύρου τήν κε­φαλήν καί τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί διά τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἀπεσπόγγισεν αὐτούς.

 Τό πολύτιμον ἐκεῖνο μῦρον ἔξετιμήθη 300 δηνάρια, ἤ περίπου 15 φλωρία βενετι­κά. 

Ἐκ τῶν μαθητῶν ἐξόχως ὁ φιλάργυροα Ἰούδας σκανδαλίζεται, τάχα διά τήν ἀπώλειαν τοιούτου μύρου. 

Ὁ  Ἴησοῦς ἐπιπλήττει αὐτόν, ἵνα μή ἐνοχλῆ τήν γυναῖκα καί ὁ Ἰούδας ἀγανακτῶν πορεύεται πρός τούς ἀρχιερεῖς, σύνηγμένους εἰς τήν αὐλην τοῦ Καϊάφα καί συμβουλευόμε­νους ἤδη κατά τοῦ 'Ιησοῦ καί συμφωνήσας μετ' αὐτῶν τήν προδοσίαν τοῦ διδασκάλου διά τριάκοντα ἀργύρια, ἀπό τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτόν παραδῶ. Ἕνεκα τούτου  ἐλαβεν  ἀρχήν  ἀπ' αὐτῶν  τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἡ νηστεία τῆς Τετράδος.

                                             + π.Ι.Σ


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη Τήν ὥραν ψυχῆ, τοῦ τέλους ἐννοήσασα, καί τήν ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον, φιλοπόνως ἔργασαι ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα· Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χρίστου.


 

Τγία καί μεγάλη Τρίτη

Τήν ραν ψυχ,

το τέλους ννοήσασα,

καί   τήν   κκοπήν, τς συκς δειλιάσασα,

τό δοθέν σοι  τάλαντον,

φιλοπόνως ργασαι  ταλαίπωρε,

γρηγοροσα  καί  κράζουσα·

Μή  μείνωμεν  ξω το νυμφνος Χρίστου.

 

Τς τν δέκα παρθένων παραβολς   τήν ναμνησιν  ποιούμεθα σήμερον, ν λαλησεν ησος μετά  καί λλων τοιούτων παραβολν, ρχόμενος πί τό  πάθος.

Διδάσκει δέ μς παραβολή ατη, να μή τό μέγα τς παρθενίας  ργον κατορθοντες μελμεν  τν λοιπν, καί μάλιστα τς λεημοσύνης, δι' ς λαμπάς τς παρθενίας φαιδρύνεται.

        τι δέ να, τό τέλος τς ζως μν γνοοντες, παρχωμεν πσαν ραν τοιμοί πρός ατό, ς α φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν το νυμφίου πάντησιν, μήποτε, αφνιδίως λθόντος ατο, καί κλεισθείσης  τς θύρας το ορανίου νυμφνος,   κούσωμεν καί μες, ς α μωραί, τήν φρικτήν  κείνην πόφασιν.

μήν λέγω μν, οκ οδα μς.

                                                                                 + π. Ι.Σ.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΥΜΦΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣΤῆ ἁγία καί μεγάλη Δευτέρα

Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῶ μέσῳ τῆς νυκτός·

 καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὐρήσει γρηγοροῦντα·

ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ραθυμοῦντα.

Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῶ ὕπνω κατενεχθῆς,

 ἵνα μή τῶ θανάτω παραδοθῆς,

καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῆς·

ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα·

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός·

διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἠμᾶς.

 

Ἀπό τῆς σήμερον ἄρχονται τά ἅγια πάθη τοῦ Σωτῆμος ἡμῶν·  καί πρῶτον πάντων λαμβάνεται εἰς τύπον αὐτοῦ Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος.

Ἦν δέ οὗτος υἱός τοῦ Ἰακώβ ἑνδέ­κατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείς, εἶτα πωληθεῖς εἰς ἀλλοφύλους, καί ὑπ' ἐκείνων πάλιν εἰς Αἴγυπτον, καί διά τήν σωφροσύνην αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς, καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκεῖθεν μετά δόξης πολλῆς καί τι­μηθείς ὡς βασιλεύς, καί γενόμενος κύριος πάσης γῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦ, διά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν μνήμην ταύτην τοῦ Ἰωσήφ ἐπισυνάπτεται καί ἠ ἱστορία τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου, κατά τήν σήμερον τό πρωί, ιθ΄ Μαρτίου, καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἑαυτῆς ἀκαρπίαν.

Εἰκόνιζε δέ αὕτη  τῶν Ἰουδαίων τήν συναγωγήν, ἥτις, μή ἕχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας.

 

                                                                                                                        + π. Ι. Σ

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com