Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Η εορτή των Χριστουγέννων στην Τρίπολη

Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε ἡ Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 

Γιά νά ἐξυπηρετηθούν οἱ Χριστιανοί μας τελέσθηκαν δύο Θείες Λειτουργίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος προεξῆρχε στήν δευτέρα.

Κατά τή Ἀπόλυσιν εὐχήθηκε στούς πιστούς ὑγεία καί τήν εὐλογία τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ.

 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ      Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε σήμερα τά Χριστούγεννα και ἡ μεγάλη αὐτή Ἑορτή ὁδηγεῖ τήν ψυχή καί τήν καρδιά μας στό Σπήλαιο τῆς  Βηθλεέμ, ὅπου βλέπομε τό θεῖον Βρέφος «κείμενον ἐν τῇ Φάτνῃ» καί αἰσθανόμεθα χαράν μεγάλην διότι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν».   Αὐτήν, λοιπόν, τήν μεγάλην ἡμέραν καί θαυμαστήν Ἑορτήν  ἐπικοινωνῶ μαζί σας καί εὔχομαι, στόν καθένα χωριστά και σέ   ὅλους γενικά, νά ζήσωμε τό Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ  Θεοῦ καί νά προσφέρωμε στό Χριστό τή θερμή μας Πίστι γιά νά μᾶς  ἀγαπήση, τίς ἀμαρτίες μας γιά νά τίς συγχωρήση καί τήν καθαρή  καρδιά μας γιά νά κατοικήση.

Χαρούμενα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό Νέον Ἒτος.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

 

1β

1αα

1γ2α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ - Δεύτερη Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ  Ι Σ

 

ερ Μητρόπολις Μαντινείας κα Κυνουρίας στό πλαίσιο  τς πνευματικς μέριμνας γι τος Χριστιανος μας,  λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν  ὅτι κάποιοι ἀδελφοί μας δέν δύνανται να συμμετάσχουν στήν πρωϊνή  Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2022,  νακοινώνει τι νήμερα τς μεγάλης ορτς τς Γεννήσεως το Σωτρος Χριστο, θ τελεσθῆ στν Μητροπολιτικερ Ναγίου Βασιλείου Τριπόλεως κα δεύτερη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, για ὅσους δυνατον ν προσέλθουν στν πρωϊνή  Θεία Λειτουργία.

 δεύτερη Θεία Λειτουργία θὰ κκινήση  μετ τ πέρας τς πρωινς πρας 8ης πρωϊνής        προεξάρχοντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  

                              

                                             Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

inag

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ - Μέγας ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

image1Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ  Ι Σ

 Τήν παραμονή τς γεννήσεως το Κυρίου μν ησο Χριστο, 24 Δεκεμβρίου 2022 καί περί ραν 6ην πογευματινήν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πλαισιούμενος πό ερες τς ερς Μητροπόλεως μας, θά τελέση τόν μέγα σπερινό τς ορτς  τν Χριστουγέννων ες τόν Μητροπολιτικόν ερόν Ναόν γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

          Προσκαλεσθε νά προσέλθετε  γιά νά δοξάσωμε τήν γέννησιν το Σωτρος μας.

 Ἐπίσης      

        ΤήνΔευτέρα 26ηΔεκεμβρίου 2022, ἐπί τῇ ἑορτῆ τῆς συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά τελέση Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν  Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.     

Προσκαλεῖσθε νά προσέλθετε γιά νά συμπροσευχηθοῦμε  καί νά λάβωμε τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας.

                                                    Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

 

Εορτή Παναγίας Τριπολιτσάς

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
221 00 ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΤΗΛ. 2710 222286
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
Ὅπως εἶναι γνωστόν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ προσονομαζομένη «Παναγία τῆς
Τριπολιτσᾶς». Τήν Ἱεράν ταύτην Εἰκόνα λιτανεύομε μετ' εὐλαβείας τήν
1ην Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους πέριξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
διά νά τύχωμε οἱ πάντες τῆς θερμῆς προστασίας τῆς Μητρός τοῦ Θεοῦ
μας.
Ἡ λιτάνευσις θά λάβει χώρα τήν 7.00 ἑσπερινήν ὥραν, τῆς
Δευτέρας 1ης Αὐγούστου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε εἰς αὐτήν τήν λατρευτικήν
ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας πρός δόξαν καί τιμήν τῆς Παναγίας
μας.
 
 
Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως